free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Zakelijk

SER Fusiegedragsregels 2000 (hierna Fusiegedragsregels) beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Ondernemingen moeten op grond van deze regels een voorgenomen fusie melden bij de Sociaal Economische Raad en moeten tegelijkertijd de vakbonden inlichten. Het secretariaat van de SER registreert de meldingen en ziet toe op de juiste naleving van de Fusiegedragsregels. De Fusiegedragsregels zijn op 5 september 2001 in werking getreden. Zij zijn toe aan herziening.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Op 1 november 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat strekt tot een civielrechtelijk bestuursverbod. Daar ging een consultatieronde aan vooraf. Het moet op grond van dit wetsvoorstel voor rechters mogelijk worden om frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod op te leggen, waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Over de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer, op basis van een door hem afgesloten rechtsbijstandverzekering, is al het nodige geschreven. Uitgangspunt van de verzekeraars is tot nu toe geweest dat de verzekeringnemer pas een eigen advocaat mag kiezen als de verzekeraar meent dat de zaak moet worden uitbesteed. De kort geding-rechter en het Gerechtshof in Amsterdam hadden in 2011 in een hen door een verzekeringnemer voorgelegde casus verzekeraar DAS daarin ook gelijk gegeven. Die uitspraken kunnen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, niet in stand blijven. Wat is er gebeurd?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Het lijkt erop dat in deze tijden van crisis de verleiding groot is om een eerder afgegeven 403-verklaring in te trekken. De gedachte daarbij is dat met die intrekking de moedermaatschappij niet (veel) langer aansprakelijk is voor de schulden van de dochtermaatschappij. Dat is wat kort door de bocht en leidt regelmatig tot problemen. Hoe zit het ook alweer met zo’n 403-verklaring?

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Op 4 januari 2013 schreef ik dat het nog wel even zou duren met de invoering van het centraal aandeelhoudersregister. Dat is nog steeds mijn inschatting maar verantwoordelijk Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten houdt de vaart er wel in.

Positionering

Bij brief van 27 juni 2013 heeft de Minister de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister. Hij heeft ervoor gekozen om het onder te brengen bij het Handelsregister, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Doel centraal aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister is primair gericht op het ontsluiten van de aandeelhoudersinformatie voor aangewezen publieke diensten (dus niet voor iedereen!) in het kader van controle, toezicht en opsporingstaken. Het register is daarmee niet beperkt tot het belang van de rechtszekerheid of de uitoefening van wettelijke taken door het notariaat. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn vorige weblog.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Over de rechten van een bestuurder/dga van een BV op een WW-uitkering bestaat vaak onduidelijkheid. Indien u als bestuurder premies werknemersverzekeringen betaalt hebt u toch ook recht op een uitkering als je wordt ontslagen? Nee. Althans niet per definitie. De Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1997 stelt in dit opzicht de grenzen. Hoewel die op zich helder zijn, wordt er nog wel eens over gesteggeld. Zo ook in deze kwestie, waarover op 22 maart 2013 een arrest van de Hoge Raad verscheen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Schadevorderingen zijn aan de orde van de dag. Regelmatig ligt daar een overeenkomst van opdracht aan ten grondslag waarbij de opdrachtgever schade vergoed wenst te krijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtnemer. In de kwestie waarover de Hoge Raad zich onlangs moest buigen was dat niet anders. De discussie in die zaak spitste zich uiteindelijk toe op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Waren die nu wel of niet overeenkomen?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

In een brief van 17 december 2012 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangegeven een centraal aandeelhoudersregister te willen instellen. Deze brief volgt op eeninitiatiefnota met die strekking van Tweede Kamer-leden Groot en Recourt uit 2010. Met zo’n register, dat moet gaan gelden voor aandeelhoudersvan besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen, worden de aandelenbelangen van natuurlijke personen en rechtspersonen inzichtelijk gemaakt. Op dit moment is daaromtrent alleen duidelijkheid (en wel via het Handelsregister) indien er sprake is van een vennootschap waarvan één iemand alle aandelen in handen heeft.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Sinds 1 oktober 2012 is de Flex B.V. een feit. Ik schreef al eerder over het wetgevingsproces in mijn weblog Wetsvoorstel flexibilering BV-recht: stand van zaken (zie: Wetsvoorstel flexibilisering bv-recht: stand van zaken). De komende tijd wil ik enkele aspecten van die Flex B.V. nader belichten. Deze keer gaat het over de uitkeringstest.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Een contract regelt de verhoudingen tussen partijen. Indien het contract op enig punt een leemte laat, is het de vraag of die moet worden aangevuld op grond van alleen maar taalkundige uitleg van de bepaling of dat de omstandigheden van het geval daarbij zouden moeten worden betrokken.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: 
     
René Willemsen