GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Zakelijk

De intrekking van een 403-verklaring houdt de gemoederen van tijd tot tijd flink bezig. Er staat vaak ook veel op het spel. Zo ook in een kwestie die recent aan de rechtbank Rotterdam werd voorgelegd (ECLI:NL:RBROT:V014:8032).

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Kan een accountant van een vennootschap aansprakelijk worden gesteld door de kopers van de aandelen van diezelfde vennootschap? De accountant heeft in de casus die ik zo ga bespreken de door hem opgestelde inbreng- en onthoudingsverklaring niet in opdracht van die kopers geschreven. En is het wel de taak van de accountant om ervoor te waken dat de verkoper zijn verplichtingen uit een intentieovereenkomst zou nakomen? De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam moest zich hier recent over buigen. Wat was er gebeurd?

Lees verder...

Tags: Particulier

Wil een verzoek van een besloten vennootschap om zelf failliet te worden verklaard, slagen dan moet er op grond van de Faillissementswet niet alleen sprake zijn van meerdere crediteuren. De besloten vennootschap dient ook ‘te verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen’. Als er geen geld meer in de onderneming zit en er ook niet snel geld vrijkomt, eist de rechtbank dat de aanvrager een redelijk belang moet hebben bij de faillietverklaring. Maar wat is een redelijk belang?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

De wet biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om de aandelen van een mede-aandeelhouder over te nemen (artikel 2:343 BW). Dat artikel is onderdeel van de wettelijke geschillenregeling. Zo’n vordering kan op elk gewenst moment worden ingediend. Er moet wel een situatie zijn waarin de medeaandeelhouder de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig schaadt, dat het voortduren van diens aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Wanneer is daar nu sprake van?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

SER Fusiegedragsregels 2000 (hierna Fusiegedragsregels) beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Ondernemingen moeten op grond van deze regels een voorgenomen fusie melden bij de Sociaal Economische Raad en moeten tegelijkertijd de vakbonden inlichten. Het secretariaat van de SER registreert de meldingen en ziet toe op de juiste naleving van de Fusiegedragsregels. De Fusiegedragsregels zijn op 5 september 2001 in werking getreden. Zij zijn toe aan herziening.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Op 1 november 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat strekt tot een civielrechtelijk bestuursverbod. Daar ging een consultatieronde aan vooraf. Het moet op grond van dit wetsvoorstel voor rechters mogelijk worden om frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod op te leggen, waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Over de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer, op basis van een door hem afgesloten rechtsbijstandverzekering, is al het nodige geschreven. Uitgangspunt van de verzekeraars is tot nu toe geweest dat de verzekeringnemer pas een eigen advocaat mag kiezen als de verzekeraar meent dat de zaak moet worden uitbesteed. De kort geding-rechter en het Gerechtshof in Amsterdam hadden in 2011 in een hen door een verzekeringnemer voorgelegde casus verzekeraar DAS daarin ook gelijk gegeven. Die uitspraken kunnen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, niet in stand blijven. Wat is er gebeurd?

Lees verder...

Tags: Zakelijk

Het lijkt erop dat in deze tijden van crisis de verleiding groot is om een eerder afgegeven 403-verklaring in te trekken. De gedachte daarbij is dat met die intrekking de moedermaatschappij niet (veel) langer aansprakelijk is voor de schulden van de dochtermaatschappij. Dat is wat kort door de bocht en leidt regelmatig tot problemen. Hoe zit het ook alweer met zo’n 403-verklaring?

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Op 4 januari 2013 schreef ik dat het nog wel even zou duren met de invoering van het centraal aandeelhoudersregister. Dat is nog steeds mijn inschatting maar verantwoordelijk Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten houdt de vaart er wel in.

Positionering

Bij brief van 27 juni 2013 heeft de Minister de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister. Hij heeft ervoor gekozen om het onder te brengen bij het Handelsregister, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Doel centraal aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister is primair gericht op het ontsluiten van de aandeelhoudersinformatie voor aangewezen publieke diensten (dus niet voor iedereen!) in het kader van controle, toezicht en opsporingstaken. Het register is daarmee niet beperkt tot het belang van de rechtszekerheid of de uitoefening van wettelijke taken door het notariaat. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn vorige weblog.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Over de rechten van een bestuurder/dga van een BV op een WW-uitkering bestaat vaak onduidelijkheid. Indien u als bestuurder premies werknemersverzekeringen betaalt hebt u toch ook recht op een uitkering als je wordt ontslagen? Nee. Althans niet per definitie. De Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1997 stelt in dit opzicht de grenzen. Hoewel die op zich helder zijn, wordt er nog wel eens over gesteggeld. Zo ook in deze kwestie, waarover op 22 maart 2013 een arrest van de Hoge Raad verscheen.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: 
     
René Willemsen