GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier

Er wordt al vele jaren gewerkt aan de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht. In 2003 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de onderdelen (titels 6, 7 en 8) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dat voorstel bevatte een nieuwe regeling voor de wettelijke gemeenschap van goederen: er zou niet langer sprake zijn van een algehele gemeenschap van goederen. De gemeenschap zou uitsluitend bestaan uit de goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven en de schulden die tijdens het huwelijk ontstaan. Alle vermogensbestanddelen die de echtgenoten verkrijgen door schenking of krachtens erfrecht zouden privégoederen blijven. Dit wetsvoorstel is in 2012 in uitgeklede vorm aangenomen. Ondanks wijzigingen van het wetsvoorstel is uiteindelijk toch het universele karakter van de gemeenschap van goederen als hoofdstelsel van ons huwelijksvermogensrecht volledig gehandhaafd.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

De alimentatie die een ondernemer moet betalen wordt vaak verkeerd vastgesteld, omdat de gemiddelde winst als uitgangspunt wordt genomen en niet of onvoldoende naar de kasstromen wordt gekeken. Hoe moet het wel?

Lees verder...

Tags: Internationaal | Particulier

In toenemende mate trouwen mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar. Huwelijken kunnen echter stranden door echtscheiding. Bij echtscheiding moet vaak geprocedeerd worden over verschillende juridische onderwerpen. Het kan gebeuren dat de rechter in het ene land te maken krijgt met een uitspraak van een collega rechter in een ander land. Aan de hand van een recente uitspraak wordt in deze blog besproken wat nodig is voor de erkenning van een buitenlands vonnis in Nederland. In de navolgende casus ging het om een zgn. kinderzaak. Deze casus dient slechts als voorbeeld.

Lees verder...

Tags: Particulier

In familiezaken waarin een minderjarige van 12 jaar of ouder is betrokken, kan de rechter niet eerder beslissen dan nadat de minderjarige in de gelegenheid is gesteld zijn (haar) mening kenbaar te maken (artikel 809 Rv.) Deze situatie doet zich vooral voor bij echtscheiding. Ouders vragen zich nogal eens af of het nodig is dat hun kind gehoord moet worden.

Lees verder...

Tags: Particulier

Mediation bij de totstandkoming van huwelijkse voorwaarden is zo gek nog niet. Veel mensen trouwen zonder alles goed te regelen. Door aanstaande echtparen wordt meer aandacht besteed aan de ingang van de relatie dan aan de uitgang van de relatie. Bij trouwen gaat alle aandacht uit naar de huwelijksvoltrekking. Dat is leuk.
Van te voren afspraken maken over uit elkaar gaan wordt vaak als negatief gezien. Dat blijkt al te vaak niet verstandig te zijn. Immers, één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding, terwijl bij internationale huwelijken de helft door scheiding strandt. Realiteitszin is dus nodig.

Lees verder...

Tags: Particulier

Een co-ouderschapsregeling vergt veel van gescheiden ouders. Ondanks alle goede voornemens mislukt 25% van de co-ouderschappen. De frustraties over het mislukken van een regeling leiden regelmatig tot een felle juridische strijd. Voor de kinderen zou het soms beter zijn geweest, als de rechter direct een regeling had vastgesteld. Wat is nu de waarde van een co-ouderschap?

Gezamenlijk gezag

Co-ouderschap is geen juridische term. Juristen spreken van gezag, wat inhoudt dat partijen het recht en de plicht hebben om de kinderen te verzorgen en op te voeden. Bij co-ouderschap is sprake van gezamenlijk gezag. Deze gezagsconstructie legt op zich geen voorwaarden op over de wijze waarop het wordt ingericht.

Lees verder...

Tags: Particulier

Als uw ex gaat samenwonen met een nieuwe levensgezel heeft dat vaak gevolgen voor de partner- en kinderalimentatie. We beschrijven de belangrijkste consequenties, aan beide kanten van het veld.

Nieuwe partner verzorgende ouder

De ouder bij wie de kinderen wonen gaat samenwonen met een partner die een eigen inkomen heeft. Dit kan een reden zijn om het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen te herzien. Immers, de verzorgende ouder heeft nu hij/zij een partner heeft die mee kan delen in de woonlasten, en daardoor meer financiële ruimte. Het inkomen van de nieuwe partner blijft voor het overige buiten schot. Wanneer de samenwoners trouwen verandert de situatie nogmaals. Volgens de wet is dan de stiefvader/moeder ook verplicht bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van het kind. Hierdoor zijn er ineens drie ouders onderhoudsplichtig.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Op 1 oktober 2012 is de wet Flex BV in werking getreden. Voor ondernemers die alimentatie betalen, heeft de Flex BV gevolgen in verband met dividenduitkeringen.

Lees verder...

Tags: Particulier

Ook voor de alimentatieplichtige ondernemer kan de financiële crisis gevolgen hebben. Met name bij de alimentatieberekening.

Lees verder...

Op 15 september 2010 vindt de Dag van de Scheiding plaats. De familierechtadvocaten van GMW Advocaten doen hieraan mee. Aandacht wordt gevestigd op het belang van een zorgvuldige en goede scheiding. Mensen die van plan zijn om te gaan scheiden moeten bij een goede en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat terecht komen. Dat is echt belangrijk. Ik zie in mijn praktijk met enige regelmaat de “ brokstukken” waar een cliënt mee te maken heeft die een dienstverlener voor de echtscheiding in de arm heeft genomen die het wel even zou regelen.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: 
     
Antoine de Werd