free web hit counter

GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Particulier

Wat als vader is overleden, de erfenis is verdeeld en iemand zich meldt met de mededeling dat hij/zij zoon/dochter is van vader. Blijkbaar heeft vader dit kind ooit verwekt, maar niemand (ook wellicht vader niet) heeft daar ooit weet van gehad. Als een kind niet erkend is (en er geen sprake is van geboorte tijdens het huwelijk) is er geen familierechtelijke betrekking ontstaan tussen het kind en de biologische vader. Daardoor erft het kind niet van rechtswege na het overlijden van vader en heeft het kind ook geen recht op de legitieme portie.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert een integriteitsbeleid waarin onder meer staat dat het door medewerkers bezoeken van pornografische websites niet is toegestaan. Op 24 februari 2014 ontslaat de Raad voor Rechtsbijstand een medewerker die heeft erkend veelvuldig pornografische websites tijdens werktijd te hebben bezocht. Ook heeft hij erkend via het zakelijk mailadres seksafspraken te hebben gemaakt. De medewerker verzet zich tegen het ontslag en vordert wedertewerkstelling en loondoorbetaling.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

In mijn blog van 14 april 2014 heb ik uitgelegd dat de statutair directeur niet alleen werknemer is (de arbeidsrechtelijke verhouding) maar ook bestuurder (de vennootschapsrechtelijke verhouding). Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) tot ontslag van de bestuurder in beginsel ook tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat is alleen dan anders als er sprake is van een opzegverbod of als partijen anders zijn overeengekomen. De laatste uitzonderingsgrond vormt de inzet van een kort geding waarover het Hof Arnhem zich begin dit jaar moest uitlaten.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

 Wie een schuld heeft aan een ander, moet die betalen. Die ander kan zijn vordering echter overdragen, of verpanden, aan een derde-partij. In dat geval moet de schuldenaar aan die derde (eigenaar danwel pandhouder) betalen, in plaats van de originele schuldeiser. Als voor de schuldenaar niet duidelijk is aan wie hij moet betalen, de oorspronkelijke schuldeiser of de derde, mag hij betaling opschorten totdat die duidelijkheid er wel is (art. 6:37 BW). Zo voorkom je dat je aan de verkeerde partij betaalt. In dat geval kun je gedwongen worden om dezelfde schuld voor een tweede keer, en dus dubbel, te betalen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Het lijkt logisch: als er bij een pensioenuitvoerder geen premie binnen komt, dan kan de pensioenuitvoerder te zijner tijd ook geen pensioen uitkeren. Echter, de Pensioenwet gaat uit van een omgekeerd principe – ten gunste van de deelnemer. Het pensioenreglement van een  pensioenfonds, inclusief een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, mag niet het recht op pensioenuitkering afhankelijk maken van de vraag of er premie is betaald. Dus de toelichting bij de Pensioenwet gaat ten aanzien van pensioenfondsen uit van het beginsel: ook al is er door de werkgever geen premie afgedragen, toch heeft de gepensioneerde later recht op een pensioenuitkering.

Lees verder...

Tags: Particulier

Veel mensen denken nog steeds dat er een reden nodig is om te scheiden en dat de rechter geïnteresseerd is in de reden van de scheiding. Dat is een veel voorkomend misverstand want heel kort gezegd: het kan de rechter niets schelen. In een verzoekschrift tot echtscheiding dient alleen benoemd te worden dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Daar valt in feite alles onder dat een huwelijk kan doen beëindigen, waaronder overspel, mishandeling, maar ook gewoon langs elkaar heen leven waardoor voortzetting van het huwelijk geen optie is.

Lees verder...

Tags: Internationaal | Particulier

In de meeste Europese landen is het rechtstelsel gebaseerd op het Romeinse recht. De wet is vastgelegd in wetboeken. In Anglo Amerikaanse landen is de wet vastgelegd in rechtspraak. Gewoonterecht vormt de basis. Denk aan landen als Amerika, Engeland en Australië. Deze verschillende manier van denken levert in de praktijk soms problemen op bij een gecombineerde echtscheiding.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Tegenwoordig maakt de bonus bijna standaard onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Net zoals pensioen, vergoeding van ziektekosten, een mobiele telefoon, laptop en een auto. Vakantiegeld is daarnaast natuurlijk in de wet verankerd en is een vast en niet te onderhandelen onderdeel van het salaris.

Lees verder...

Tags: Zakelijk

In september 2013 schreef René Willemsen over de werking van de verklaring voor aansprakelijkheid voor schulden van dochtervennootschappen, die de wet eist van vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Begin april 2014 deed de Hoge Raad een interessante uitspraak over de praktische werking van vorderingen gebaseerd op zo’n 403-verklaring.

Lees verder...

Tags: Particulier

Bij een echtscheiding komt heel wat kijken. Het gaat niet alleen om de echtscheiding zelf, maar er moeten ook tal van ‘nevenvoorzieningen’ worden getroffen, zoals een omgangsregeling, een alimentatie en een vermogensverdeling/verrekening. Het treffen van nevenvoorzieningen gaat in Nederland niet gemakkelijker dan in andere landen, scheiden wel.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: