GMW Advocaten

Particulier
Zakelijk
Vastgoed
Zorg
Internationale gemeenschap

GMW Advocaten | Weblog

Home Over GMW Weblogs

Tags: Internationaal | Zakelijk

Met de recente uitspraak Deutsche Lufthansa AG tegen Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in zaak C 284/12) markeert het Europese Hof de verplichting voor nationale rechters van de lidstaten zich te voegen naar een door de Europese Commissie verrichte beoordeling inzake het bestaan van staatssteun, ook als daartegen nog wordt geprocedeerd en als het daarmee nog een voorlopige conclusie van de Commissie betreft. Nu in Nederland wetgevingsaanpassing al vier jaar stilligt, is dit een voor de (handhavings)praktijk welkome piketpaal.

Lees verder...

Tags: Internationaal | Non-profit | Zakelijk

Over de financiering van corporaties is het laatste woord nog niet gezegd. Het algemene stelsel van steunmaatregelen voor woningcorporaties is bij de Europese Commissie niet zonder slag of stoot geaccepteerd. De verenigbaarheid van het nieuwe stelsel voor financiering van de woningcorporaties is nog steeds onderwerp van rechtszaken in Luxemburg, al sudderde dat wat na. Het is immers niet zomaar mogelijk in Luxemburg bij de Europese rechters aan te kloppen met een verwijt dat de Europese Commissie een onjuist besluit heeft genomen. Zeker niet als dat besluit zich niet rechtstreeks tot een belanghebbende richt. Feitelijk is dan geen sprake meer van een belang. In een recente conclusie adviseert de advocaat-generaal Wathelet het Hof van Justitie dat een groep woningcorporaties wél belang heeft bij een rechtsgang, hoewel het bestreden besluit niet rechtsreeks tot hen was gericht. Hiermee lijkt de financiering van de Nederlandse corporaties toch weer punt van aandacht te kunnen worden op de agenda in Brussel en Den Haag.

Lees verder...

Tags: Non-profit | Particulier

Moet het college bij weigering van een omgevingsvergunning nog een vvgb aan de raad vragen? Een veegwet noemt de wetgever het, als de weeffouten en vergissingen in een jonge wet worden weggepoetst. Zo bestaat de recente Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht uit een opsomming van maar liefst 26 pagina’s. Vaak genoeg is echter niet direct duidelijk of iets nu een weeffout is en moet de praktijk de wettekst interpreteren totdat de hoogste rechter of de wetgever de staf breekt over de onduidelijkheid. Onlangs kwam ik een voorbeeld tegen in de krachtmeting van het duale stelsel van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders: de verklaring van geen bedenkingen.

Lees verder...

Tags: Particulier

Veel voetbalclubs hebben aan hun gemeentebestuur een goede buur. Sportieve trots en staatssteun gaan soms hand in hand. Behalve PSV, heeft de Europese Commissie FC Den Bosch, NEC, MVV en Willem II op de korrel. Sowieso laat de Europese Commissie zich in het eerste kwartaal van 2013 gelden in bouwend Nederland. Dat alles heeft veel gevolgen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden bouwprojecten vlot te trekken in crisistijd. Ondernemers en overheden moeten spitsroeden lopen.

Lees verder...

Tags: Non-profit

Stel iemand bouwt een serre zonder omgevingsvergunning en de gemeente ziet dat pas 25 jaar later. De hoofdregel is dat een bestuursorgaan slechts onder bijzondere omstandigheden kan afzien van het opleggen van een herstelsanctie in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift. Zij heeft zelfs een beginselplicht tot handhaving, ook na een zeer lange periode van stilzitten. Maar wat als de gemeente eerder heeft aangegeven dat het wel best was?

Lees verder...

Tags: Non-profit | Particulier | Zakelijk

De positie van de overheid als schadetoebrenger is een beetje een gekke. Afhankelijk of het handelen of nalaten van de overheid rechtmatig of onrechtmatig is, bestaat een lappendeken aan regels om compensatie of vergoeding te krijgen. Of nul op het rekest te krijgen. Aansprakelijkheid van de Staat of van overheidsorganen als waterschappen en gemeenten is niet zomaar te vestigen, ook al zal een aankomend wetsvoorstel over nadeelcompensatie wel meer duidelijkheid scheppen.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Zonder het te weten zitten we vaak al in de Cloud, bijvoorbeeld met web based e-mail, Facebook, Spotify en voor sommige digibeten zelfs ICloud (what's in a name). Cloud computing is een verzamelnaam voor verschillende technologieën en dienstenmodellen die erop gericht zijn diensten en applicaties via het internet te verstrekken. Het online ontsluiten van hardware, software en data is populair. De gebruiker is online. Zulk soort diensten kunnen zeer gemakkelijk geleverd, uitgebreid of aangepast worden. Vaak gratis of relatief goedkoop. Maar er is ook een keerzijde. De Cloud is toch een beetje het juridisch onbekende deel van het Internet waarlangs de gegevensverwerking verloopt. De EU wil niettemin met een Cloud strategie bedrijven overhalen die zich laten afschrikken uit vrees voor de veiligheid van hun gegevens of problemen bij het overschakelen op een andere provider.

Lees verder...

Tags: Particulier | Zakelijk

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft na een klacht van de prinses Caroline van Hannover en haar man eerder dit jaar de volle ruimte genomen om het portretrecht te fileren. In de uitspraak komt alles aan bod: van vrijheid van meningsuiting tot privacybescherming van belangenafwegingen tot het portretrecht van public figures. De prinses van Monaco bijt uiteindelijk in het stof met een wintersportfoto.

Lees verder...

Tags: Non-profit | Vastgoed | Zakelijk

Europa houdt de kansspelbranche goed in de smiezen. Niet alleen de EU, maar ook haar rechters slaan de piketpaaltjes. Bijvoorbeeld bij de belangrijke vraag of de nationale overheden niet verder gaan dan noodzakelijk is om een doelstelling van bescherming van de consument te bereiken. Deze zomer deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een interessante uitspraak in een Letse zaak die de algemene bestuursrechtelijke basis goed benadrukt: motiveer als overheid goed waarom iets wel of niet kan. Dit algemene nationale uitgangspunt heeft ook een Europese component; transparantieverplichtingen uit het EG-verdrag. Wanneer komt een invulling van een open norm in strijd met de transparantieverplichting?

Lees verder...

Tags: Non-profit | Zakelijk

In de meeste procedures draait het allereerst om het verzamelen van feiten. Wat is er écht aan de hand? Partijen doen dat, de rechter op zijn of haar manier ook. Vervolgens speelt in de regel de vraag of de feiten ook te bewijzen zijn. Die vastgestelde feiten worden vervolgens in een juridisch sjabloon gevat. Daarin zit vaker dan wellicht gedacht het verschil tussen recht hebben en recht halen.

Lees verder...
       
     
  Zoeken:   
  Op naam:   
  Periode t/m: 
     
Arthur de Groot