Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GMW advocaten B.V. te Den Haag

1a. GMW advocaten B.V. (“GMW advocaten”) is een besloten vennootschap. Zij handelt onder de naam GMW advocaten.

1b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen GMW advocaten en een opdrachtgever waarbij GMW advocaten werkzaamheden verricht of zal verrichten.

2a. GMW advocaten verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij voorafgaande aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend de advocaten van GMW advocaten zijn bevoegd namens haar overeenkomsten van opdracht aan te gaan.

2b. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. GMW advocaten voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.

4a. Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door GMW advocaten.

4b. De opdrachtgever stemt er mee in dat GMW advocaten de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren.

5a. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die van de zijde van GMW advocaten tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door GMW advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat GMW advocaten in verband met die verzekering draagt.

5b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door GMW advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door GMW advocaten aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 11.350,-.

5c. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd GMW advocaten aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

5d. GMW advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door GMW advocaten ingeschakelde derden.

5e. De opdrachtgever vrijwaart GMW advocaten tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

6a. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht een honorarium, vermeerderd met verschotten, 6% kantoorkosten en omzetbelasting aan GMW advocaten verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met jaarlijks door GMW vast te stellen uurtarieven. GMW advocaten is gerechtigd de uurtarieven jaarlijks aan te passen.

6b. GMW advocaten declareert op maandelijkse basis tenzij de opdracht aanleiding geeft voor een afwijkende declaratiefrequentie.

6c. GMW advocaten kan aan de opdrachtgevers een voorschot vragen. Dit voorschot wordt verrekend met openstaande declaraties.

6d. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

7a. Declaraties van GMW zijn steeds per direct opeisbaar. GMW advocaten gunt echter een betaaltermijn van 14 dagen.

7b. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan GMW advocaten de invorderingskosten, die ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen, te vergoeden alsmede de geldende wettelijke rente.

7c. De opdrachtgever stemt ermee in dat GMW advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen GMW advocaten of de aan haar verbonden stichting derdengelden van hem onder zich heeft of krijgt.

8. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk op alle overeenkomsten van opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

9a. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens GMW advocaten vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

9b. GMW advocaten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

9c. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van GMW advocaten, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor GMW advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enig andere hoedanigheid.

9d. Op de rechtsverhouding tussen GMW advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. GMW advocaten heeft het recht geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn bij de Rechtbank te Den Haag gedeponeerd onder nummer 41/2007.