4 januari 2010

Het organiseren van promotionele kansspelen

Door Gilyan Parker

Dagelijks worden we ermee geconfronteerd:prijsvragen, sms-acties en telefoonspelletjes. 

Dit zijn voorbeelden van promotionele acties van bedrijven teneinde hun onderneming, product of dienst onder de aandacht van het publiek te brengen. Het aanbieden van promotionele acties is aan strenge regels gebonden. Hoewel het Ministerie van Justitie duidelijke informatie verstrekt over promotionele kansspelen (klik hier), geef ik in dit weblog een korte samenvatting van de geldende regels.

Gedragscode Promotionele Kansspelen

Volgens de Wet op de kansspelen is het echter verboden om kansspelen aan te bieden, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Dit verbod geldt ook voor promotionele kansspelen. Zowel online als offline. Maar om bedrijven in staat te stellen op kleine schaal prijsvragen te organiseren ter promotie van hun product of organisatie is het sinds 1 januari 2006 toegstaan promotionele kansspelen te houden. Een voorwaarde is dat daarbij de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt nageleefd.

Definitie Promotioneel kansspel

De definitie van een promotioneel kansspel is:

het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.

U kunt daarbij denken aan prijsvragen of acties via sms of telefoon.

Het uitgangspunt is dat promotionele kansspelen verboden zijn tenzij zij voldoen aan de voorwaarden die in de gedragscode zijn uitgewerkt.

Samenvattend bevat de gedragscode de volgende regels:

  • een spel mag uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen;
  • een spel mag per product, dienst of onderneming maximaal één keer per jaar worden aangeboden, dient tijdelijk van aard te zijn en mag maximaal dertien trekkingen bevatten;
  • van iedere deelnemer mag niet meer dan € 0,60 aan communicatiekosten worden gevraagd;
  • het totale prijzenpakket mag per promotioneel kansspel niet meer dan € 100.000 per jaar bedragen;
  • de organisator moet als voorwaarde stellen dat minderjarigen onder de 16 jaar alleen met toestemming van hun ouder/verzorger aan het kansspel mogen deelnemen;
  • de aanbieder van een promotioneel kansspel moet algemene voorwaarden opstellen en deze kenbaar maken aan de deelnemer.

Kleine promotionele kansspelen

Het is ook mogelijk zogenaamde “kleine”” kansspelen te organiseren. De regels voor kleine promotionele kansspelen zijn aanzienlijk soepeler dan die voor gewone promotionele kansspelen.

Kleine promotionele kansspelen mogen onbeperkt worden aangeboden, mits het prijzen betreft van maximaal 4500 euro en de communicatiekosten maximaal de prijs van één postzegel van 39 cent of lokaal telefoontarief bedragen. Bovendien geldt bij kleine promotionele kansspelen niet de beperking dat maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel mag worden aanbieden. Ook geldt niet de beperking dat het promotionele kansspel tijdelijk van aard moet zijn en maximaal dertien trekkingen mag hebben.

Kansspelbelasting

Ook aanbieders van promotionele kansspelen dienen kansspelbelasting af te dragen indien het prijzen betreft van boven de € 454,– per spel. Dit geldt dus ook voor kleine promotionele kansspelen.

U zult als aanbieder van promotionele kansspelen ook bij moeten houden welke acties u heeft gehouden. De Belastingdienst legt aan u de verplichting op een register bij te houden van de acties die u heeft gehouden en de prijzen die u heeft uitgekeerd. Het register dient u te bewaren bij de administratie voor het betreffende kansspel. Meer informatie over kansspelbelasting vindt u hier op de website van de Belastingdienst.

Tot slot

Promotionele acties kunnen een nuttig onderdeel zijn van uw marketingbeleid. Maar er zijn risico’s aan verbonden indien u de regels niet op juiste wijze naleeft. Het inwinnen van juridisch advies kan dan ook nuttig zijn voordat u een promotionele actie start. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van het organiseren van kansspelen.

 

Gilyan Parker