bijklussen onder werktijd
bijklussen onder werktijd

Cumulatie ontslagvergoeding WNT en Wwz

De Wet Normering Topinkomens lijkt uit te sluiten dat een topfunctionaris meer ontslagvergoeding krijgt dan € 75.000,-. De praktijk is anders. Zowel voor de topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst, als de topfunctionaris die een ambtelijke aanstelling heeft. Uit de wetsevaluatie van de WNT blijkt dat Minister Plasterk voorlopig althans, niet ingrijpt.

Hogere vergoeding voor ambtelijke topfunctionaris

In mijn blog beschreef ik de door de CRvB aanvaarde route voor topfunctionaris en overheidswerkgever om een hogere ontslagvergoeding af te spreken. Die route behelst het afkopen van de contante waarde van de bovenwettelijke uitkering, waarop de topfunctionaris recht heeft op basis van een rechtspositieregeling (in dat geval de gemeentelijke regeling CAR/UWO). Die kan cumuleren met de maximale WNT-vergoeding van € 75.000,- bruto. In die zaak leidde dat tot een ontslagvergoeding voor de topfunctionaris van in totaal meer dan twee ton. Mijn inziens kan die route ook gevolgd worden voor bijvoorbeeld een rijksambtenaar bij afkoop van diens bovenwettelijke aanspraken, omdat de uitspraak niet beperkt lijkt tot afkoop binnen de gemeentelijke rechtspositieregeling.

Wetsevaluatie WNT

In de evaluatie van de WNT in december 2015 is Minister Plasterk niet op deze uitspraak, en cumulatiemogelijkheden via afkoop ingegaan. Vooralsnog neem ik met een beroep op die CRvB-uitspraak aan dat de topfunctionaris van twee walletjes kan eten, en biedt dit dus mogelijkheden voor werkgever en ambtenaar om afspraken over een beëindigingsregeling te maken.

Cumulatie WNT en Wwz nog steeds mogelijk

Voor de topfunctionaris met een arbeidsovereenkomst geldt hetzelfde. Voor hem/haar kan de WNT-vergoeding cumuleren met de transitievergoeding en – door de rechter toe te kennen – billijke vergoeding op grond van de Wwz. In de evaluatie van de WNT heeft de minister expliciet erkend dat samenloop, cumulatie van ontslagvergoedingen mogelijk is. De van later datum zijnde Wwz sluit dit immers niet uit. En uit de WNT volgt dat een ontslagvergoeding op grond van een wettelijke regeling, zoals de Wwz, niet meetelt voor het maximum van de WNT-vergoeding. In de WNT-evaluatie heeft de minister wel aangekondigd, dit onderwerp van samenloop van de WNT en de Wwz nader te bekijken. Maar tot dat er een wettelijke regeling is, zal cumulatie van de WNT- en Wwz-vergoeding mogelijk blijven.