De diplomatenclausule
De diplomatenclausule

De diplomatenclausule

Huurders van woonruimte zijn in ons rechtsstelsel goed beschermd tegen de verhuurder, met name op het gebied van huurbeëindiging. De verhuurder kan ingevolge artikel 7:274 BW de huurovereenkomst slechts opzeggen in geval van de in dat artikel limitatief opgesomde situaties. De zogenaamde diplomatenclausule is daar één van.

Korte duur versus tijdelijke huur

Aan de huurder komt geen huurbescherming toe in het geval van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. In de jurisprudentie wordt deze situatie echter niet snel aangenomen. De huur van een vakantiehuisje is bijvoorbeeld evident naar zijn aard van korte duur, maar de tijdelijke verhuur van een woning wegens tijdelijk verblijf in het buitenland van de verhuurder, wordt weer niet snel als naar zijn aard van korte duur aangenomen. De verhuurder heeft in de laatstgenoemde situatie geen andere keuze dan weer terug te vallen op de beëindigingsgronden van artikel 7:274 BW.

Voorwaarden diplomatenclausule

Artikel 7:274 BW kan in dat geval met het bepaalde in lid 2 gelukkig wel uitkomst bieden aan de verhuurder: Als de verhuurder zélf de woning direct voorafgaand aan de huurovereenkomst heeft bewoond, en hij gaat de woning na afloop van de huurovereenkomst ook weer zelf bewonen, kan hij de huurovereenkomst beëindigen. Dit geldt ook voor het geval waar het een nieuwbouwwoning betreft die nog niet bewoond is geweest, maar waar de verhuurder na beëindiging van de huurovereenkomst zelf gaat wonen. Voorwaarde is echter dat in de huurovereenkomst direct al bedongen is dat de huurder na afloop van de overeengekomen termijn het gehuurde moet ontruimen. Artikel 7:274 BW lid 2 en het beding in de huurovereenkomst noemen we “de diplomatenclausule”. De regeling was oorspronkelijk bedoeld voor verhuurders die tijdelijk naar het buitenland werden uitgezonden, vandaar. Vanzelfsprekend kan het ook gaan om andere situaties waarin verhuurders tijdelijk elders verblijven en weer terugkeren.

Niet zaligmakend

De diplomatenclausule is in de praktijk niet altijd zaligmakend voor de verhuurder. De huurovereenkomst moet nog steeds opgezegd worden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn (die voor de verhuurder kan oplopen tot zes maanden), en natuurlijk het noemen van de diplomatenclausule als opzeggingsgrond. Maar indien de zittende huurder weigert om in te stemmen met de huurbeëindiging, eindigt de huurovereenkomst pas door een onherroepelijke rechterlijke beslissing. Dat vergt alsdan nog wat geduld van de verhuurder! En de clausule heeft evenmin werking als  de verhuurder na zijn terugkeer de woning niet als woonruimte, maar bijvoorbeeld slechts als atelier wil gaan gebruiken.

Advies om diplomatenclausule op te nemen

Het opnemen van een diplomatenclausule is bij de verhuur van de eigen woning uiteraard niet verplicht, maar wel aan te raden. Het vergroot immers de mogelijkheden voor de verhuurder om tot huurbeëindiging te komen, wanneer dat nodig is. Let er bij de formulering goed op dat er verwezen wordt naar artikel 7:274 lid 2 BW en beding dat de huurder het gehuurde na afloop van de overeengekomen huurtermijn dient te ontruimen. Als partijen na ommekomst van de termijnen de huur willen verlengen, kan dat, maar ook dan gelden de hiervoor genoemde voorwaarden. Let u dus goed op de formulering!