De omgevingsvergunning is er, eindelijk!

Sinds 1 oktober 2010 kunt u gebruik maken van de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

Voorheen diende u voor de aanvraag om bijvoorbeeld te kunnen bouwen bij verschillende overheidsinstanties vergunningen aan te vragen. Elke vergunning had zijn eigen procedure, termijnen en leges. Dit is verleden tijd. Na de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 oktober jl. zijn 25 verschillende vergunningen en meer dan 1600 formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. U hoeft nu dus maar één vergunning aan te vragen bij één loket van één bevoegd gezag.

Met de Wabo zijn ook het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) in werking getreden. In het Bor staat onder andere vermeld voor welke activiteiten wel of niet een vergunning nodig is en welk bevoegd gezag vergunningen verleent. In de Mor zijn de indieningsvereisten van de aanvraag van de omgevingsvergunning uitgewerkt.

Ook is het nu mogelijk online, 24 uur per dag, via het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Bijbehorende stukken kunnen digitaal worden ingediend. Het is dus niet meer nodig in de ‘rij’ te staan. U doet er overigens verstandig aan voordat u een digitale aanvraag indient, via de website omgevingsloket een vergunningcheck te doen om te bekijken of er voor de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren toestemming nodig is.

Nadat de omgevingsvergunning digitaal is aangevraagd, bericht het bevoegde gezag u nader over de verdere procedure, besluitvorming en leges. Gemiddeld duurt dit zo’n acht weken. Na behandeling krijgt u één besluit waarop één bezwaarprocedure van toepassing is.