Arbeidscontract of arbeidsovereenkomst

Een arbeidscontract is soms lastig te onderscheiden van een overeenkomst van opdracht. De rechtsgevolgen zijn wel heel verschillend. Hieronder noemen wij de  kenmerken van een arbeidsovereenkomst:

  • de werknemer verricht persoonlijke arbeid voor de werkgever;
  • de werkgever betaalt de werknemer loon voor de verrichte arbeid;
  • er bestaat een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst komt juridisch tot stand door aanbod en aanvaarding. Deze overeenkomst hoeft niet per se schriftelijk tot stand te komen. Het plaatsen van de handtekening onder een contract is geen absoluut vereiste. Zodra partijen mondeling tot een akkoord zijn gekomen, zijn zij hier in principe aan gebonden. De arbeidsovereenkomst kan tevens stilzwijgend tot stand komen doordat één partij in dienst van een andere partij tegen betaling werkzaamheden verricht.

Uiteraard is het verstandig om de afspraken vooraf wél schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Zo kan worden voorkomen dat er later discussie ontstaat over de exacte voorwaarden. Soms is de werkgever dit verplicht op grond van de toepasselijke cao. Bovendien geldt er voor sommige bedingen zelfs een schriftelijkheidsvereiste. Een concurrentie– en proeftijdbeding zijn bijvoorbeeld alleen geldig als zij schriftelijk zijn aangegaan.

Schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkosmt

Enkele gegevens dient de werkgever altijd schriftelijk aan de werknemer te bevestigen zodra er sprake is van een arbeidsrelatie, bijvoorbeeld naam en woonplaats van werkgever en werknemer, plaats waar werkzaamheden moeten worden verricht, functie, tijdstip indiensttreding, arbeidsduur en de toepasselijke cao.

Wees als werkgever en werknemer altijd kritisch op de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Voorwaarden die in een arbeidsovereenkomst zijn opgenomen zijn niet altijd bindend. Zo kunnen door dwingende regels die voortvloeien uit de wet of toepasselijke cao arbeidsvoorwaarden terzijde schuiven.

Artikelen

Moet herplaatsing wel of niet binnen het gehele concern?
"Ik pak mijn zooitje, je bekijkt het maar!"
Mag een werkgever privé e-mailverkeer monitoren?
Matiging transitievergoeding gerechtvaardigd?
4-belangrijke-vragen-voor-werkgevers-over-privacy-en-social-media
Brand in een flatgebouw
s er leven zonder cao (met grote vakbonden)?
Positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld
Beëindigingsovereenkomst met een ambtenaar
Is verbod op hoofddoek toegestaan
Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen
Strenge eisen voor een relatiebeding
Billijke vergoeding: de Wijzen uit het oosten of het westen?
Geen cao, wel nawerking
Loonsanctie voor werknemer die niet goed re-integreert
Loonsanctie voor werknemer die niet goed re-integreert