Medezeggenschap

Reorganiseren, collectief ontslag, salaris of vakantie inleveren, afschaffen bonusregeling, wijziging pensioenregeling: allemaal mogelijke maatregelen van werkgevers vanwege een economische crisis of de coronacrisis. Maatregelen die vrijwel steeds in overleg met vakbonden en/of ondernemingsraad (OR) moeten worden genomen. GMW advocaten treedt zowel op voor de ondernemer als de ondernemingsraad.

Belang van de ondernemingsraad

Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht als uw bedrijf 50 of meer werknemers heeft. Als onderneming moet u de vorming van een OR stimuleren door uw medewerkers daarop te wijzen. Dit is óók in het belang van uw onderneming. Want als u ten onrechte geen ondernemingsraad heeft dan kan dit tot vertraging of zelfs weigering leiden van een ontslagaanvraag bij het UWV wegens reorganisatie, of het u moeilijker maken om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Adviesrecht

De OR mag over een groot aantal financieel-economische en bedrijfsorganisatorische voornemens van de ondernemer advies uitbrengen. Als ondernemer moet u de OR daarom tijdig van bijvoorbeeld een reorganisatie met gedwongen ontslagen op de hoogte stellen. Daarbij moet u de OR meedelen wat de redenen van bijvoorbeeld zo’n reorganisatie zijn, wat de te verwachten personele gevolgen daarvan zijn en welke maatregelen (zoals een sociaal plan) worden genomen. Vervolgens maakt u met de OR afspraken over de termijn waarop zij het advies moeten geven, over de kosten en over het aan de OR opleggen van geheimhouding over de voorgenomen besluitvorming.

Instemmingsrecht

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemer moet instemming aan de OR vragen bij voorgenomen besluiten tot bijvoorbeeld wijziging van een bonusregeling of een pensioenregeling. Als de ondernemingsraad niet instemt met de door u als ondernemer gewenste invoering, wijziging of intrekking van een bepaalde regeling, dan kunt u de kantonrechter om zogeheten vervangende toestemming vragen om tóch de wijziging te kunnen doorvoeren.

Heeft u vragen over het instellen of functioneren van een ondernemingsraad of PVT, of het advies- en instemmingsrecht dan helpen de specialisten Medezeggenschap van GMW advocaten u graag.

Artikelen

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet
Dagdieverij

Dagdieverij

een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag bij reorganisatie
Wanneer is werknemer hersteld
Werknemers werven met groene arbeidsvoorwaarden
De zorgplicht van de werkgever
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Nakomen van pensioentoezegging
Studiekosten en nevenwerkzaamheden
‘Voorwaardelijk’ ontslag op staande voet
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Dossieropbouw bij de disfunctionerende werknemer
Eenzijdige verlaging van het loon
Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen
Grensoverschrijdend gedrag
What is a redundancy scheme
Schending geheimhoudingsbeding
Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product