Andere sancties naast de WAV-boete

De Inspectie SZW kan boetes opleggen voor overtreding van de Wav. Daarnaast kan de Inspectie andere maatregelen treffen.

Openbaarmaking gegevens

Ook wel naming and shaming genoemd. Wanneer de Inspectie SZW bij een werkgever een onderzoek heeft afgerond, besluit de Inspectie of zij overgaat tot het opleggen van een maatregel. Zo ja, dan ontvangt de werkgever hiervan een kennisgeving. In die kennisgeving staat ook vermeld of de Inspectie het voornemen heeft om de onderzoeksgegevens openbaar te maken. Werkgever kan hier binnen de daarvoor gestelde termijn zijn/haar zienswijze indienen.

De Inspectie SZW maakt na een inspectie onder meer de volgende gegevens openbaar:

  1. de punten waarop is gecontroleerd en de wet of wetten die de grondslag daarvoor bieden;
  2. de locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden;
  3. de datum of periode waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden;
  4. de naam, vestigingsplaats en branche of sector van de werkgever waar het onderzoek is verricht;
  5. wanneer er een besluit tot boeteoplegging is genomen of een besluit tot een bevel tot staking van de werkzaamheden dan wordt ook openbaar gemaakt welk besluit er is genomen en op welke datum. In geval van het laatste wordt hieraan toegevoegd de periode waarin de werkzaamheden werden gestaakt;
  6. welke rechtsmiddelen tegen het besluit zijn of kunnen worden aangewend en wat hiervan de uitkomst was, of dat het besluit onherroepelijk is geworden;
  7. wanneer de Inspectie geen overtreding heeft geconstateerd, dan wordt dit ook vermeld.

Als belanghebbende werkgever kun je verzoeken om een schriftelijke reactie te laten opnemen over de openbaarmaking van de hierboven genoemde gegevens. Deze reactie wordt dan ook gepubliceerd.

De openbaarmaking gebeurt binnen 10 tot 30 werkdagen na dagtekening van het besluit. Wanneer u het besluit tot openbaarmaking heeft ontvangen, kunt u daartegen bezwaar instellen. Dit bezwaar moet onmiddellijk worden ingesteld. Wanneer u dit bezwaar tijdig en volgens de eisen heeft ingesteld, is het mogelijk om de voorzieningenrechter van de rechtbank te vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan de openbaarmaking uitstellen totdat er sprake is van een beslissing op het bezwaar. Indien de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het toezicht op de naleving van deze wet dat door de toezichthouders wordt uitgeoefend, blijft openbaarmaking achterwege.

Wilt u als werkgever bezwaar maken tegen de openbaarmaking? Dat kan. Neemt u dan snel contact op.

Werkgever blijft loon verschuldigd

Wanneer een werkgever een vreemdeling illegaal tewerk heeft gesteld, is de werkgever aan die vreemdeling toch het loon verschuldigd. De hoogte van dit loon wordt vermoed een omvang te hebben van het gebruikelijke salaris en de gebruikelijke arbeidsduur voor de duur van zes maanden. De vreemdeling kan deze loonvordering aan de Nederlandse kantonrechter voorleggen. De werkgever kan proberen te bewijzen dat de vreemdeling korter dan zes maanden werk heeft verricht.

Waarschuwing preventieve stillegging (onderdeel) bedrijf

Wanneer er een beboetbare overtreding van de Wav is geconstateerd, kan de Inspectie SZW aan de werkgever een waarschuwing tot stillegging van het werk geven. Deze waarschuwing houdt in dat bij herhaling van de overtreding of bij een latere soortgelijke overtreding door de Inspectie het bevel kan worden opgelegd tot staking of tot het niet aanvangen van door de Inspectie SZW aangewezen werkzaamheden. De duur van deze staking of het niet mogen aanvangen van werk is ten hoogste drie maanden. De waarschuwing vervalt pas na vijf jaar.

Wanneer de Inspectie SZW hiertoe over wil gaan, zal zij eerst een kennisgeving toesturen. Werkgever kan hierop binnen zeer korte termijn een zienswijze indienen.

Tegen de waarschuwing staat binnen zes weken bezwaar, vervolgens beroep, en hoger beroep open.

Bevel tot preventieve stillegging (onderdeel) bedrijf

Het daadwerkelijk stilleggen van het werk is mogelijk nadat eerst een waarschuwing daartoe is gegeven, én de eerdere overtreding is beboet, én de daaropvolgende overtreding binnen vijf jaar is geconstateerd. De Inspectie SZW zal eerst bepalen of er sprake is van een herhaalde overtreding of soortgelijke overtreding. Net als bij de waarschuwing zal de Inspectie, wanneer zij over wil gaan tot het bevel preventieve stillegging, eerst een kennisgeving toesturen. Ook hierop kan werkgever een zienswijze indienen.

Een preventieve stillegging duurt één tot drie maanden en zal zien op de werkzaamheden die samenhangen met de overtredingen die zijn begaan. De stillegging gaat over het algemeen één week na de dagtekening van het bevel in. In deze week kan de werkgever maatregelen nemen om de stillegging ordelijk te laten verlopen, maar hij kan ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Voor bepaalde werkzaamheden, zoals seizoensgebonden werkzaamheden, is het mogelijk om de preventieve stillegging op een later moment te laten ingaan.

Artikelen