De Wav-boete

Bij een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen wordt een boete opgelegd. De overtreding kan bestaan in het illegaal tewerkstellen van een (of meerdere) vreemdeling(en), het niet naleven van de notificatieplicht en de identificatieplicht, en de weigering om medewerking te verlenen aan de vaststelling van de identiteit van een vreemdeling.

De hoogte van de boete is afhankelijk van onder meer de volgende omstandigheden:

  • welk soort overtreding is begaan;
  • of de overtreding is begaan door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon;
  • of sprake is van feitelijk leiding geven;
  • of de overtreding gezien wordt als een ernstige overtreding;
  • of er sprake is van recidive of herhaalde recidive;

Wanneer sprake is van meerdere geconstateerde overtredingen kunnen er meerdere boetes naast elkaar worden opgelegd. Bovendien worden de boetes opgelegd per illegaal tewerkgestelde vreemdeling.

Wanneer een werkgever (rechtspersoon) een vreemdeling arbeid heeft laten verrichten zonder benodigde TWV of GVVA bedraagt de boete EURO 8.000,- per illegaal tewerkgestelde vreemdeling. Hetzelfde bedrag geldt wanneer een werkgever geweigerd heeft om medewerking te verlenen aan de vaststelling van de identiteit van een vreemdeling.

Dit bedrag kan ingeval van recidive met 100% worden verhoogd en zelfs met 200% wanneer de overtredingen een ernstig karakter hebben. Het bedrag kan worden verlaagd wanneer een natuurlijk persoon de overtreding heeft begaan. Voorts zijn er andere omstandigheden waardoor een boete met bepaalde percentages kan worden verhoogd, dan wel verlaagd. In sommige gevallen kan zelfs worden volstaan met een waarschuwing. Het loont dus zeker de moeite om advies in te winnen.

Bezwaar instellen bij een Wav-boete

Wanneer u een boete opgelegd heeft gekregen, kunt u daartegen bezwaar instellen. Dit bezwaar dient op tijd, binnen zes weken, en volgens de regels te worden ingesteld. Bent u te laat, dan is dit verzuim niet meer te herstellen.

Een bezwaarprocedure heeft geen schorsende werking. U dient de boete niettemin te betalen.

In een bezwaarprocedure bestaat in beginsel het recht op een hoorzitting. Het is aan te raden om van  tevoren goed te laten nagaan of een hoorzitting wel in uw voordeel is of niet. Wordt het bezwaar afgewezen, dan kan de werkgever beroep instellen bij de rechtbank. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken.

Wanneer ook de bestuursrechter tot slot een beslissing neemt waar u zich niet in kunt vinden, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt ook voor het Ministerie van SZW. Hoewel in ook voor deze procedure bijstand door een advocaat niet verplicht is, is dit vanwege de zeer technische kanten van zo een procedure wel zeker aan te raden.

Artikelen