Europese Blauwe kaart

De Europese Blauwe kaart is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid bedoeld voor hoogopgeleide arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten komen van buiten de EU/EER/Zwitserland. Om voor deze vergunning in aanmerking te komen, dient er een arbeidsovereenkomst gesloten te zijn met de minimumduur van 12 maanden. Daarnaast dient voldaan te worden aan de salarisnorm en aan de opleidingseis.

Salarisnorm

Per 1 januari 2020 bedraagt de salarisnorm 5.567 bruto per maand. Voor het salaris tellen mee de vergoedingen en toeslagen wanneer deze in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, en indien en voor zover deze elke maand weer aan de houder van de Europese Blauwe kaart worden uitbetaald. Voor de salarisnorm tellen niet mee: de vakantiebijslag, eventueel loon in natura en onregelmatig loon.

Opleidingseis

Voor de opleidingseis geldt dat de vreemdeling in elk geval een driejarige bachelor op HBO of universitair niveau moet hebben afgerond. Een buitenlands diploma wordt gewaardeerd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Voordelen ten opzichte van kennismigrantenregeling

Aan de regeling Europese Blauwe kaart zijn een aantal voordelen verbonden ten opzichte van de kennismigrantenregeling:

  • De werkgever hoeft in dit geval niet erkend te zijn als referent.
  • De houder mag in beginsel na 18 maanden in een andere lidstaat gaan werken op basis van een aan te vragen Europese blauwe kaart, mits aan de daar geldende voorwaarden wordt voldaan.
  • Bovendien mag de houder voor een langere aaneengesloten periode terugkeren naar zijn land van herkomst (met als doel arbeid/studie) zonder dat dit de termijn onderbreekt om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Let wel, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken nemen niet deel aan de richtlijn die de basis vormt voor de Europese Blauwe Kaart.

Artikelen