Toezicht naleving Wet arbeid vreemdelingen

De naleving van de Wet arbeid vreemdelingen wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft hiervoor verschillende bevoegdheden. Deze staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht en in de Wet arbeid vreemdelingen.

Hieronder staan een aantal van die bevoegdheden opgesomd. Wees erop bedacht dat de Inspectie SZW deze bevoegdheden niet zonder meer en ongeclausuleerd mag uitoefenen. De toezichthouder mag van zijn bevoegdheden geen gebruik maken wanneer dit voor de uitoefening van zijn taken niet redelijkerwijs noodzakelijk is.

De Inspectie SZW mag onder meer

 • Inlichtingen vorderen;
 • Inzage vorderen van het identiteitsbewijs;
 • Inzage vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden, en daarvan kopieën maken dan wel die gegevens en bescheiden voor korte tijd meenemen om daarvan kopieën te maken wanneer dat niet er plaatse kan (afgifte schriftelijk bewijs);
 • Elke plaats betreden, eventueel onder begeleiding van de politie;
 • Overgaan tot inbeslagname van daarvoor vatbare voorwerpen.

Tot slot heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om zonder toestemming van de bewoner de woning te betreden. In dit geval dient er wel sprake te zijn van een redelijk vermoeden van het bestaan van een beboetbaar feit. Bovendien is deze bevoegdheid niet ongelimiteerd. Wanneer de bewoner geen toestemming verleent, heeft de Inspectie SZW een schriftelijke machtiging tot binnentreden van de officier van justitie nodig.

Geef dus nooit zomaar toestemming maar neem contact met ons op!

Werkgever verplicht tot medewerking

Tegenover de bevoegdheden van de Inspectie SZW staat een verplichting tot medewerking: eenieder is verplicht aan de Inspectie SZW binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Deze medewerking ziet bijvoorbeeld op het verstrekken van inlichtingen en tot afgifte van de gevorderde gegevens en bescheiden. De verplichting tot medewerken geldt alleen wanneer deze verband houdt met de uitoefening van een (wettelijk toegekende) toezichtsbevoegdheid. Wanneer de Inspectie SZW een bepaalde bevoegdheid niet heeft, bestaat er (dus) ook geen verplichting tot medewerking.

Beroepsgeheimhouders – denk aan artsen, advocaten, notarissen en geestelijken – zijn van de verplichting tot medewerking uitgezonderd, wanneer de vordering ziet op toezichtsbevoegdheden die derden betreffen.

Let wel: de verplichting tot medewerking geldt tegenover een vordering van de Inspectie, niet tegenover een (vriendelijk of informeel) verzoek. In eerste instantie zal de Inspectie SZW vragen om inlichtingen en vragen om inzage in gegevens en stukken. Het is in het belang van de Inspectie om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Dit is niet altijd in uw belang. Het komt voor dat de Inspectie SZW het bewijs van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen rond krijgt op basis van een verklaring van werkgever of één van diens medewerkers of op grond van stukken waarvan de Inspectie het bestaan niet kende.

Mocht de Inspectie SZW een (let wel: onaangekondigd) bezoek brengen, vraag dan om een schriftelijke vordering of een schriftelijke bevestiging van de mondelinge vordering, tot het verstrekken van inlichtingen en tot inzage of afgifte van gegevens. De Inspectie SZW dient deze schriftelijke vordering te motiveren en de wettelijke grondslag daarvoor te vermelden.

Wat te doen wanneer de Inspectie SZW langskomt:

 • Vraag de toezichthouder (een medewerker van de Inspectie SZW) meteen naar diens legitimatie;
 • Vraag naar de reden van het bezoek;
 • Wees voorzichtig met het beantwoorden van vragen. Verstrek alleen informatie waar de toezichthouder om vraagt. Wanneer je het antwoord niet weet, zeg dat dan en vraag of je op de vraag mag terugkomen;
 • Wanneer u om een verklaring wordt gevraagd, vraag of dit ook schriftelijk kan. Wees bewust van het risico van een belastende verklaring;
 • Maak zelf ook aantekeningen. Denk aan de naam van de toezichthouder, de reden voor het bezoek, de vragen die worden gesteld en de antwoorden die zijn gegeven;
 • Vraag de toezichthouder op welke termijn er (eventueel) welke stappen worden genomen. Vraag ook om een schriftelijke bevestiging hiervan;
 • Wees u bewust van de korte termijnen die gaan lopen wanneer u een boeterapport, een kennisgeving en/of de uiteindelijke boeteoplegging ontvangt;
 • En tot slot: neem contact met ons op.

Artikelen