Wav verplichtingen werkgevers

Naast het aanvragen van een TWV of een GVVA voor een vreemdeling bepaalt de Wav dat een werkgever ook de volgende verplichtingen heeft.

Notificatieplicht

De werkgever heeft een notificatieplicht. De werkgever dient een melding te maken wanneer hij/zij vreemdelingen te werk stelt die voor het verrichten van arbeid niet vergunningplichtig zijn (TWV of GVVA). Deze meldplicht geldt niet voor vreemdelingen ten aanzien van wie op grond van internationale verplichtingen geen TWV/GVVA gevraagd mag worden. Denk hierbij aan personen met de nationaliteit van een EER land of Zwitserland, maar wees u ervan bewust dat er veel meer uitzonderingen zijn!

De werkgever dient deze melding uiterlijk twee werkdagen vóór de aanvang van de arbeid bij UWV te maken. Wanneer de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, riskeert hij/zij een boete.

Identificatieplicht

De Wet arbeid vreemdelingen schrijft zowel aan de werkgever(s) als aan de vreemdeling een identificatieplicht voor. Deze identificatieplicht bestaat grofweg uit drie verplichtingen, de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht.

Komt de werkgever de identificatieplicht niet (geheel) na, dan is dit een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De werkgever kan hiervoor een boete opgelegd krijgen.

De identificatieplicht bestaat uit de volgende stappen:

Verificatieplicht

De werkgever dient het identiteitsbewijs te controleren. Dit kan zijn een paspoort of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs volstaat niet. Dit document dient echt, geldig en origineel te zijn. Werkgever dient te controleren of de vreemdeling ook de persoon op het identiteitsbewijs is. De controle dient plaats te vinden op het moment dat de medewerker in dienst treedt. De controle geldt ook ten aanzien van uitzendkrachten en zelfstandigen. Dit is de verificatieplicht.

Bewaarplicht

De werkgever dient een kopie van het geldige identiteitsbewijs in zijn administratie op te nemen (de administratieplicht) en te bewaren gedurende vijf jaar tot na het einde van het kalenderjaar waarin de vreemdeling arbeid voor het laatst verrichtte (bewaarplicht(.

Legitimatieplicht

De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle personen die arbeid voor hem verrichten, dus zowel werknemers als inleenkrachten, zich op het werk kunnen legitimeren. Als werkgever moet u uw arbeidskrachten hierop wijzen;

  • Wanneer er sprake is van inlening:
    • dient de formele werkgever, de werkgever met wie de arbeidsovereenkomst wordt gesloten, aan de inlener een kopie van het geldige identiteitsbewijs te verstrekken.
    • De inlener is verplicht om de kopie in zijn administratie op te nemen. Deze verplichting geldt niet wanneer de vreemdeling een nationaliteit van een EER-land of Zwitserland heeft, tenzij op deze vreemdeling het vrij verkeer van werknemers niet van toepassing is.
    • De inlener is daarnaast verplicht om het originele identiteitsbewijs te vergelijken met de van de formele werkgever ontvangen kopie om zich er aldus van te vergewissen dat de vreemdeling die zich voor de arbeid meldt ook daadwerkelijk de vreemdeling is die in dienst is genomen (vergewisplicht);

Het is alle werkgevers aan te raden om deze controle uit te voeren aan de hand van het Stappenplan Verificatieplicht van de Inspectie SZW.

Informatieverplichting

Het komt met enige regelmaat voor dat een werkgever zich er niet van bewust is dat hij/zij werkgever van een vreemdeling is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een medewerker van een bedrijf de vrijheid heeft om zelf extra mensen in te schakelen. Dat de werkgever in een dergelijk geval niet op de hoogte was, ontslaat hem/haar niet van zijn/haar verantwoordelijkheid. Het is desondanks de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemers te informeren over de regels die gelden ten aanzien van vreemdelingen.

Heeft een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Artikelen