Weigeringsgronden TWV en GVVA

Wanneer een werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning (GVVA) aanvraagt, kan deze worden toegewezen of worden afgewezen. De weigeringsgronden staan in de wet vermeldt. Er zijn dwingende en facultatieve weigeringsgronden.

Dwingende weigeringsgronden

In één of meer van de volgende gevallen zal de vergunning worden geweigerd:

A. Prioriteit genietend aanbod

Een TWV of een GVVA wordt geweigerd wanneer er voor de functie/vacature waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, prioriteit genietend aanbod beschikbaar is. Of dit het geval is, blijkt in eerste instantie uit de gegevens van het UWV. Het UWV gebruikt hiervoor ook internationale gegevens, zoals van EURES, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit binnen de EU, EER en Zwitserland, maar ook van (internationale) uitzendbureaus.

B. Vacaturemelding

Als werkgever dient u een vacature eerst bij het UWV te hebben gemeld, voordat je een aanvraag voor een TWV of een GVVA kunt indienen. Tussen de melding bij het UWV en de aanvraag dient een periode van tenminste vijf weken te liggen. Een periode van vijf weken is niet in alle gevallen afdoende. Voor moeilijk vervulbare vacatures geldt bijvoorbeeld een termijn van drie maanden. Houdt hier rekening mee bij de bepaling van het moment van de TWV / GVVA aanvraag. Wij kunnen helpen.

C. Voldoende wervingsinspanningen

Een aanvraag voor een TWV of een GVVA wordt geweigerd wanneer u als werkgever niet of niet voldoende kunt aantonen dat je voldoende inspanningen hebt verricht om de vacature te vervullen door prioriteit genietend aanbod. Als werkgever dient u alle mogelijkheden te benutten om aan niet-vergunningplichtig personeel te komen. Wat er precies van u als werkgever wordt verwacht, hangt ook af van wat gebruikelijk is in de bedrijfstak waar u werkzaam bent. In algemene zin kun je denken aan:

– het publiceren van de vacature in verschillende media en niet volstaan met slechts één publicatie;

– de vacature uitzetten bij een nationaal en/of internationaal uitzendbureau;

– Werven in andere EER-landen of Zwitserland via EURES, of het verrichten van vergelijkbare inspanningen om in een ander EER-land of Zwitserland arbeidskrachten te werven;

– deelnemen aan wervings- of scholingsprojecten in uw branche als werkgever die zijn gericht op het bevorderen van de aanwezigheid van prioriteit genietend aanbod.

D. Gebreken in arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en/of arbeidsverhoudingen

Een TWV of GVVA wordt geweigerd wanneer de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen niet minimaal op het niveau liggen dat wettelijk vereist is of in de bedrijfstak gebruikelijk is. Denk hierbij aan een salaris dat niet in overeenstemming is met de geldende cao of dat lager ligt dan gebruikelijk is voor dezelfde of een vergelijkbare functie in de markt (niet marktconform).

De werkgever dient ook te denken aan andere arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoedingen, die niet marktconform zijn. Voor wat betreft de arbeidsverhoudingen kan het UWV toetsen of sprake is van een ongebruikelijk hoog verloop in personeel bij deze werkgever, en of er sprake is geweest van het niet-naleven van bepalingen uit de arbeidswetgeving.

Wij kunnen u hierover adviseren, en daarbij kunnen wij een toets uitvoeren en uw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenafspraken passend maken.

E. Geen verblijfsvergunning

Een tewerkstellingsvergunning [TWV] wordt geweigerd wanneer de vreemdeling niet beschikt over een voor het verrichten van arbeid benodigde verblijfsvergunning of een legaal verblijfsrecht.

Voordat een TWV of GVVA kan worden afgegeven dient de werkgever te verklaren dat een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid is aangevraagd of dient hij/zij het verblijfsrecht te bewijzen. Wanneer de benodigde verblijfsvergunning is geweigerd of ingetrokken, zal evenmin een TWV of GVVA worden evenmin verleend.

Als werkgever heeft u er een groot belang bij om dit te controleren voordat je overgaat tot het aanvragen van de vergunning, maar ook om uw arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen.

F. Minimumloon

Een TWV of GVVA wordt geweigerd wanneer de vreemdeling niet ten minste het minimumloon gaat verdienen. Deze eis geldt ook wanneer de vacature ziet op deeltijdarbeid of arbeid dat verricht wordt over kortere perioden dan één maand.

In een enkel geval is een uitzondering op deze weigeringsgronden mogelijk. Wij kunnen u hierover adviseren.

Facultatieve weigeringsgronden

Naast de hiervoor genoemde dwingende weigeringsgronden zijn er de zogenaamde facultatieve weigeringsgronden. Wanneer één of meer van deze gronden spelen, heeft het UWV in geval van een TWV en het IND ingeval van een GVVA de bevoegdheid om de vergunning toe- of af te wijzen. Hieronder staan een aantal van deze gronden genoemd.

  1. Prioriteit genietend aanbod is binnen redelijke termijn voorzienbaar.
  2. De vreemdeling is nog niet eerder tot de Nederlandse arbeidsmarkt toegelaten en heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.
  3. Wanneer eerder de beperking waaronder een vergunning was verleend niet in acht is genomen of een voorschrift dat aan die vergunning was gebonden niet is nageleefd.
  4. Wanneer er geen passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar is. De beoordeling ziet zowel op de beschikbaarheid van de huisvesting, als op de geschiktheid ervan, waarbij men kan denken aan de veiligheid en hygiëne gedurende de periode van tewerkstelling;
  5. Wanneer de werving niet is verlopen volgens afspraken vastgelegd in een geldend sectoraal convenant.
  6. Wanneer de werkgever zelf belemmeringen heeft opgeworpen waardoor de vacature niet door middel van prioriteit genietend aanbod kon worden vervuld. Hierbij kan worden gedacht aan het stellen van irreële functie- of taaleisen.
  7. Wanneer de werkgever geen erkend referent (meer) is omdat zijn erkenning is ingetrokken of geschorst of omdat zijn aanvraag daartoe is afgewezen.
  8. Wanneer aan de werkgever in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag voor de TWV of GVVA een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd.
  9. Wanneer aan de werkgever in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag voor de TWV of GVVA een bestuurlijke boete is opgelegd vanwege zwartwerk of het niet naleven van arbeidstijden-, arbeidsvoorwaarden- en arbeidsomstandighedenwetgeving.
  10. Wanneer aan de werkgever een strafrechtelijke sanctie is opgelegd vanwege mensenhandel, of een ernstige schending van arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwetgeving.

De aanvraag voor een vergunning onder de beperking “seizoensarbeid” kan worden afgewezen wanneer bij de werkgever geen economische activiteit plaatsvindt.

Ten aanzien van deze gronden is het van belang om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen nu de afwijzing van de aanvraag nog niet een gegeven is. Heeft een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Artikelen