Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De Wet arbeid vreemdelingen bepaalt de toegang van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Personen met een nationaliteit van de EU/EER + Zwitserland, en personen met een geldig vreemdelingendocument houdende de arbeidsmarktaantekening “Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.” mogen arbeid voor u verrichten.

Het is niet toegestaan om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) arbeid te laten verrichten.

De Wav regelt de voorwaarden waaronder een werkgever de vreemdeling met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland wél in Nederland mag inzetten. Wanneer een werkgever een vreemdeling arbeid laat verrichten zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan riskeert hij/zij een boete. Deze voorwaarden zien op het aanvragen van een TWV of een GVVA. Let erop dat de Wav zich niet alleen richt tot werkgevers, maar ook tot particulieren.

De Wav en meerdere werkgevers

Wanneer er meerdere werkgevers zijn, hoeft slechts één van die werkgevers een TWV of GVVA te hebben. Dit geldt alleen wanneer er sprake is van meerdere werkgevers ten aanzien van die specifieke arbeid waarvoor de TWV of GVVA is verstrekt.

Hiervoor zijn drie situaties aan te wijzen:

  • Moedermaatschappij met dochtermaatschappij(en) of zustervennootschappen;
  • Inlening en/of doorlening (uitzending/payrolling);
  • Onderaanneming (keten van werkgevers).

Het let zeer nauw bij welke onderneming de vreemdeling in dienst treedt en welke arbeid hij zal gaan verrichten, of dan volstaan kan worden met slechts één TWV/GVVA. Laat u hierover dan ook van te voren adviseren!

Definities WAV

De Wet arbeid vreemdelingen werkt met bredere definities dan dat we in het spraakgebruik gewend zijn.

Werkgever

Zo is een werkgever diegene die:

  • in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten; óf
  • een natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten.

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst of van een gezagsverhouding is geen voorwaarde. Door de brede uitleg van het begrip “werkgever” is in feite eenieder die een ander arbeid laat verrichten, werkgever in de zin van de Wav. Dit geldt onder meer voor de opdrachtgever die een ZZP’er voor zich laat werken, maar het kan dus ook voor de particulier gelden.

Arbeid laten verrichten

De betekenis van “arbeid laten verrichten” is breder dan dat we in het spraakgebruik gewend zijn. Het is niet relevant of er een vergoeding voor deze arbeid is betaald. Evenmin zijn de omvang en duur van de werkzaamheden belangrijk. De Wav geeft voor “Arbeid laten verrichten” zelf geen definitie. Uit jurisprudentie blijkt wel dat zelfs vrijwilligerswerk of de spreekwoordelijke vriendendienst aangemerkt kunnen worden als “arbeid laten verrichten”.

Prioriteit genietend aanbod

Wil een vreemdeling in aanmerking komen voor een TWV of een GVVA, dan mag er geen sprake zijn van prioriteit genietend aanbod. Dit betekent dat er geen geschikt aanbod van arbeid is in Nederland zelf of in de EER + Zwitserland. Ook niet TWV/GGA -plichtige vreemdelingen in Nederland, de EER of Zwitserland behoren tot dit prioriteit genietend aanbod.

Welke personen vallen er onder het prioriteit genietend aanbod:

  • Personen met de Nederlandse nationaliteit:
  • Vreemdelingen ten aanzien van wie op grond van internationale verplichtingen geen TWV of GGVVA mag worden verlangd (onder meer personen met de nationaliteit van een EER land of Zwitserland);
  • Vreemdelingen met de arbeidsmarktaantekening “arbeid vrij toegestaan”.

Heeft een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Artikelen