Kinderontvoering

Indien ouders uit elkaar gaan, kan het voorkomen dat één van hen met de kinderen wil verhuizen naar het buitenland. Zonder toestemming van de andere ouder is dat niet toegestaan. Gebeurt het toch, dan is er sprake van kinderontvoering. De familierechtadvocaten van GMW advocaten hebben met dit onderwerp veel ervaring.

Wanneer is er sprake van kinderontvoering?

Een ouder die met een kind verhuist naar het buitenland zonder dat de andere ouder daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt zich schuldig aan kinderontvoering. Het kind wordt door de verhuizing onttrokken aan het gezag en dat mag niet. Voor dit soort gevallen is er het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Wat houdt het Haags Kinderontvoeringsverdrag in?

Met veel andere landen is ook Nederland aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Uitgangspunt van dit verdrag is: “Eerst (het kind) terug, dan praten”. Dat betekent dat een kinderontvoering ongedaan gemaakt moet worden. De eerste stap is dat een officieel verzoek tot teruggeleiding wordt gedaan in het land waar het kind verbleef. Als het kind eenmaal terug is in het land waar het woonde voor de ontvoering, zal in dat land beslist worden of een verhuizing in het belang van het kind is. In kinderontvoeringszaken is oog voor de beweegredenen van zowel de achterblijvende als de ontvoerende ouder, maar de inhoudelijke discussie over het belang van het kind, iets wat beide ouders soms anders invullen, dient in het land van herkomst worden gevoerd. Alleen indien de achtergebleven ouder heeft berust in het niet-terugbrengen van het kind, of als er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel als een kind zich verzet tegen zijn terugkeer, kan een verzoek tot teruggeleiding worden afgewezen. Een dergelijke weigeringsgrond wordt niet snel aangenomen. Enkel in heel duidelijke gevallen van berusting, gevaar of verzet zal de terugkeer worden geweigerd.

Wat is het Centrum IKO?

Een belangrijke rol bij kinderontvoering is weggelegd voor het centrum IKO. Dat is het Centrum Internationale Kinderontvoering, een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de overheid. GMW advocaten werkt samen met het IKO in kinderontvoeringszaken. Het IKO adviseert ouders in ontvoeringszaken in de breedste zin van het woord. Marjet Groenleer, advocaat bij GMW, is aangesloten bij een groep kinderontvoeringsadvocaten die regelmatig bij elkaar komt voor inhoudelijk overleg. Bij kinderontvoeringszaken komen er heel wat praktische problemen om de hoek kijken. Samenwerking met het IKO is dan ook noodzakelijk. GMW advocaten werkt ook samen met buitenlandse advocaten. Het is belangrijk te weten hoe in een bepaald land met kinderontvoeringen wordt omgegaan. Zal de politie meewerken? Is het verstandig wel of juist geen aangifte te doen? Hoe is de kinderontvoeringsprocedure gereguleerd bij de autoriteiten in het betreffende land? Lokale kennis is geboden, zeker waar het om uitvoeringshandelingen gaat.

Artikelen

gezamenlijk gezag door erkenning
Indexering kinder- en partneralimentatie 2022
Wat zijn de voordelen van mediation
wie het eerst komt
Vordering tot verdeling van woning uitstellen
Behoefteverhogende kosten bij kinderalimentatie
Dag van de Scheiding
De kinderrekening bij kinderalimentatie
De Big Mac-index en alimentatie
Waarom kiezen voor mediation?
Birdnesting een nieuwe (tijdelijke) vorm van co-ouderschap
Scheidingsadvocaat Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen
Verhuizen met een kind bij eenhoofdig gezag
Heb ik hulp nodig bij de echtscheiding
vastleggen van alimentatieafspraken
Erfbelasting en Schenkbelasting Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022
Afzien van partneralimentatie bij trouwen
Indexering kinder- en partneralimentatie 2022