Auteursrecht

Creatieve uitingen worden beschermd door het auteursrecht. Naast de traditionele kunstvormen zoals muziek en schilderijen, zijn ook moderne uitingsvormen beschermd. Te denken valt aan software of grafische content van een website.

Auteursrecht van rechtswege

Auteursrecht ontstaat van rechtswege. U behoeft niets te deponeren of te registreren. Een voorwaarde voor bescherming is wel dat sprake is van – kortgezegd – een door u verrichte creatieve uiting. Alleen een idee is niet auteursrechtelijk beschermd indien het idee niet fysiek is vormgegeven. Er moet dus sprake zijn van een “werk” in de zin van de auteurswet. De werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen zijn natuurlijk de traditionele uitingsvormen zoals schilderijen, tekeningen en muziek. Maar ook software komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, zij het dat de beschermingsomvang relatief gering is.

De exploitatie van uw werk

Bij de exploitatie van uw werk verdient het aanbeveling waterdichte afspraken te maken met uw contractspartij. De omvang van het toegestane gebruik en de financiële vergoeding die u daar wellicht voor zult ontvangen zullen in een overeenkomst moeten worden neergelegd. Ook indien u in opdracht van een ander een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt, is het van belang vóóraf goede afspraken te maken bij wie de auteursrechten komen te berusten.

Inbreuken op uw auteursrechten

Indien u constateert dat een derde zonder uw toestemming gebruik maakt van uw creatie, kunt u daar tegen optreden. GMW advocaten kan voor u (onder meer) een sommatiebrief opstellen, de onderhandelingen voeren en zo nodig een procedure starten.

Meer informatie

Heeft u vragen over auteursrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook

  • Auteursrecht Fotografen

Artikelen

Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Beslag leggen op auto’s makkelijker
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken
De rechter in een WHOA-traject
De observator in een WHOA-traject
De herstructureringsdeskundige
De gevolgen van Covid-19 voor contractuele afspraken
Stoppen met uw onderneming
WHOA