Auteursrecht

Creatieve uitingen worden beschermd door het auteursrecht. Naast de traditionele kunstvormen zoals muziek en schilderijen, zijn ook moderne uitingsvormen beschermd. Te denken valt aan software of grafische content van een website.

Auteursrecht van rechtswege

Auteursrecht ontstaat van rechtswege. U behoeft niets te deponeren of te registreren. Een voorwaarde voor bescherming is wel dat sprake is van – kortgezegd – een door u verrichte creatieve uiting. Alleen een idee is niet auteursrechtelijk beschermd indien het idee niet fysiek is vormgegeven. Er moet dus sprake zijn van een “werk” in de zin van de auteurswet. De werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen zijn natuurlijk de traditionele uitingsvormen zoals schilderijen, tekeningen en muziek. Maar ook software komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, zij het dat de beschermingsomvang relatief gering is.

De exploitatie van uw werk

Bij de exploitatie van uw werk verdient het aanbeveling waterdichte afspraken te maken met uw contractspartij. De omvang van het toegestane gebruik en de financiële vergoeding die u daar wellicht voor zult ontvangen zullen in een overeenkomst moeten worden neergelegd. Ook indien u in opdracht van een ander een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt, is het van belang vóóraf goede afspraken te maken bij wie de auteursrechten komen te berusten.

Inbreuken op uw auteursrechten

Indien u constateert dat een derde zonder uw toestemming gebruik maakt van uw creatie, kunt u daar tegen optreden. GMW advocaten kan voor u (onder meer) een sommatiebrief opstellen, de onderhandelingen voeren en zo nodig een procedure starten.

Meer informatie

Heeft u vragen over auteursrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook

  • Auteursrecht Fotografen

Artikelen

Informatie over het faillissement van CamptooNL
Particuliere of zakelijke borgtocht
De “baby-BV” wordt volwassen
Faillissements Camptoo-Groep Schade aan camper of caravan
Faillissement Camptoo-Groep
Surseance van betaling
Digitale administratie in een faillissement
Faillissement Sales Power B.V.
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
ivoren toren
Faillissement Ampyx Power B.V.
Beslag leggen op digitale eigendommen
Faillissement Discount Energie B.V.
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Betaalrekening verplicht bank
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder