De vennootschapsakte bij een vennootschap onder firma (VOF).

Het doel van een VOF is de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. Het is een ondernemingsvorm gebaseerd op een samenwerking tussen twee of meer ondernemers: de vennoten. De vennoten kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook vennootschappen.

De samenwerking vindt haar grondslag in een overeenkomst tussen de vennoten. Deze overeenkomst is vormvrij. Een VOF kan simpelweg al bestaan doordat partijen feitelijk samenwerken (een onderneming drijven) en onder gemeenschappelijke naam naar buiten treden. De enige formele eis die aan de oprichting van een VOF wordt gesteld, is dat deze wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het succes van samenwerking hangt voor een groot deel af, van de afspraken die vennoten maken. Dat geldt ook voor het geval dat tussen vennoten verschil van inzicht, spanningen of zelfs ruzie mocht ontstaan. Juist als dat zich voordoet, is het goed terug te kunnen vallen op eerder gemaakte, duidelijk vastgelegde afspraken. Het is niet verplicht, maar zeker raadzaam om bij het aangaan van een VOF de afspraken op papier te zetten, in een vennootschapsovereenkomst, ook wel vof-akte of vof-overeenkomst genoemd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • duur van de VOF
  • inbreng door de vennoten
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid;
  • werk- en taakverdeling;
  • (non)-concurrentie;
  • gevolgen voor de onderneming van de ziekte van een vennoot;
  • winst- en resultaatverdeling tussen de vennoten
  • opzegging
  • ontbinding van de VOF
  • het recht op voortzetting van de onderneming door één of meerdere vennoten.

GMW advocaten kan een vennootschapsakte voor u opstellen en op deze wijze structuur aanbrengen in de samenwerking en een eventuele ontvlechting van de samenwerking. Neem gerust contact met ons op.

 

Artikelen

Particuliere of zakelijke borgtocht
De “baby-BV” wordt volwassen
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
Beslag leggen op digitale eigendommen
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken