Koopovereenkomst

Er vinden dagelijks vastgoedtransacties plaats, die meestal worden vastgelegd in een koopovereenkomst. De inhoud van die koopovereenkomst is vaak een bron van misverstanden. Discussies kunnen plaatsvinden over gebreken aan het perceel en over de vraag wie die gebreken dient te verhelpen. Verder wordt er regelmatig geruzied over erfdienstbaarheden, garanties, over- en ondermaat, et cetera. Problemen rondom vastgoedtransacties komen veel voor en zijn regelmatig vrij complex.

Aanbod en aanvaarding

Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Er is alleen sprake van een aanbod, indien het bod alle belangrijke elementen van de koop bevat. Een advertentie waarin een onroerende zaak te koop wordt aangeboden tegen een bepaalde koopprijs, is geen aanbod maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Hetzelfde geldt voor vermelding van een pand op een website zoals bijvoorbeeld Funda. Met de aanvaarding van een aanbod komt dus een koopovereenkomst tot stand. Echter, een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, doet dat niet. Zij geldt als verwerping van het aanbod. Het aanbod en de aanvaarding hebben pas werking indien die verklaring de ontvanger respectievelijk de aanbieder heeft bereikt.

Uitzonderingen

Op het bovenstaande zijn echter uitzonderingen. Soms geldt er een vormvereiste. De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak dient bijvoorbeeld schriftelijk te worden aangegaan. Tenminste, indien er sprake is van een transactie tussen consumenten. Al zijn partijen het in dit geval derhalve eens over de hoofdbestanddelen van een koopovereenkomst, zolang er geen contract is ondertekend, is er ook geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen.

Na de koopovereenkomst

Nadat de koopovereenkomst is gesloten, kunnen er zoals hierboven is aangegeven, nog tal van problemen rijzen. Vaak wordt er gediscussieerd over zogenaamde non – conformiteit. Het verkochte beantwoordt dan niet aan hetgeen de koper ervan mocht verwachten. Er kunnen door de koper vervolgens diverse juridische acties worden ondernomen. Het is van groot belang om daarbij de juiste insteek te kiezen, omdat anders rechten verspeeld kunnen worden.

De verkoper kan zich uiteraard tegen de aantijgingen verweren, bijvoorbeeld met een beroep op een ouderdomsclausule of andere contractuele of wettelijke bepalingen.

Artikelen

Juryrechtspraak
De ontruiming van een woning
een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning
Non-conformiteit bij vastgoed
Deftige mevrouw
De opstal van zonnepanelen
De ontbinding van vastgoedgerelateerde koopovereenkomsten
De ontruiming bij onderhuur
Wanneer moet een splitsingsakte gewijzigd worden?
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven
Een mondelinge huurovereenkomst; mag dat
Overlast door huurders
Stand firm
vreselijke verhalen
De slangenkuil
coronamaatregelen huurkorting
Column Raymond de Mooij

De tandartsen