VvE

De onderlinge verhoudingen van de diverse appartementseigenaren in één gebouw zijn geregeld in het appartementsrecht. Een gebouw wordt in de splitsingsakte gesplitst in verschillende appartementsrechten die in de splitsingsakte omschreven worden. Verder bevat de splitsingsakte een splitsingsreglement, dat bestaat uit de verwijzing naar één van de in de openbare registers ingeschreven modelreglementen, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop.

Het splitsingsreglement

In het splitsingsreglement wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht, die de gemeenschappelijke gedeeltes van het gebouw beheert. Alle eigenaren zijn, anders dan bij gewone verenigingen, van rechtswege lid. Het splitsingsreglement bevat verder alle spelregels van de VvE; o.a. welke delen wel of niet tot de gemeenschap behoren, hoe een begroting moet zijn ingericht, hoe een vergadering moet worden georganiseerd, voor welk aandeel de verschillende eigenaren moeten meedelen in de lasten van de VvE en hoe de stemverhouding is bij vergaderingen van de VvE.

Vergadering en besluiten

De VvE vergadert tenminste één keer per jaar. In de vergadering worden besluiten genomen, die weer worden uitgevoerd door het bestuur van de VvE. In het geval dat een eigenaar het niet eens is met een besluit, kan hij zich binnen een maand tot de kantonrechter wenden om het besluit te laten vernietigen. Besluiten die in strijd zijn met de splitsingsakte of het splitsingsreglement zijn nietig en hoeven niet vernietigd te worden. Men kan daarvoor naar de gewone rechter om de nietigheid te laten vaststellen. Hiervoor geldt geen specifieke termijn (behoudens de verjaringstermijn). Een besluit waarin bijvoorbeeld een schuld, in strijd met de lastenverdeling, slechts over enkele eigenaren wordt verdeeld, is nietig.

Nieuwe regelgeving

De wettelijke regelgeving voor VvE’s is per 1 januari 2018 aangescherpt. De nieuwe regels schrijven voor hoe groot de reservering van de VvE voor het onderhoud van het gemeenschappelijk gebouw moet zijn, en scheppen mogelijkheden voor de VvE om voor dit onderhoud een geldlening aan te gaan. Op deze wijzen moeten VvE’s beter gaan functioneren.

Artikelen

Juryrechtspraak
De ontruiming van een woning
een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning
Non-conformiteit bij vastgoed
Deftige mevrouw
De opstal van zonnepanelen
De ontbinding van vastgoedgerelateerde koopovereenkomsten
De ontruiming bij onderhuur
Wanneer moet een splitsingsakte gewijzigd worden?
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven
Een mondelinge huurovereenkomst; mag dat
Overlast door huurders
Stand firm
vreselijke verhalen
De slangenkuil
coronamaatregelen huurkorting
Column Raymond de Mooij

De tandartsen