Faillissement Discount Energie B.V.
Faillissement Discount Energie B.V.

Faillissement Discount Energie B.V.

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 5 april 2022 het faillissement uitgesproken van Discount Energie B.V.. Mechteld van Veen-Oudenaarden is in dit faillissement als curator aangesteld. In dit artikel leggen wij u graag uit wat dit voor u betekent.

Levering energie

Discount Energie had een samenwerkingsovereenkomst met E&G Trading Wholesale. Die samenwerking is beëindigd. Om ervoor te zorgen dat u niet zonder energie kwam te zitten heeft E&G Trading Wholesale alle contracten voortgezet onder het label PrikEnergie. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van PrikEnergie.

Eindafrekening

Maandelijks zijn er voorschotnota’s aan u toegestuurd door Discount Energie. Aan het einde van het jaar werd dan de eindafrekening opgemaakt. De jaarlijkse eindafrekening werd opgesteld door een vergelijking tussen het verbruik in dat jaar en de maandelijkse voorschotnota’s. Het kan zijn dat u nog geen eindafrekening heeft ontvangen. Inmiddels is de curator in gesprek met verschillende partijen om dit alsnog voor u te realiseren. In die eindnota’s wordt rekening gehouden met eventuele storneringen, belastingen en overige zaken. Op de eindnota zal staan aangegeven op welk rekeningnummer u moet betalen. Dat is het rekeningnummer dat speciaal is geopend voor het faillissement van Discount Energie, de zogenaamde boedelrekening.

Eindafrekening ontvangen?

Alle eindafrekening zijn inmiddels verstuurd. Als u geen eindafrekening heeft ontvangen, verzoekt de curator u om contact op te nemen via via faillissementen@gmw.nl.

Op de eindafrekening staat of u moet betalen of geld terug krijgt.

Als er op de factuur staat “Totaal te betalen” met een bedrag, dan dient u het bedrag over te maken naar de faillissementsrekening met rekeningnummer NL29RABO 0189 8622 89 t.n.v. curator mr MME van Veen inzake Discount Energie. Bij niet tijdig betalen wordt de factuur uit handen gegeven aan de deurwaarder.

Als er op de factuur staat “Totaal te ontvangen” met een bedrag, dan krijgt u nog geld van Discount Energie. U bent dan schuldeiser in het faillissement

Als u een eindnota via de curator heeft gekregen staat er op die nota dat uw vordering op grond van artikel 110 (nieuw) Faillissementswet automatisch zal worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.  U hoeft dan geen vordering in te dienen. Heeft u de eindafrekening eerder gekregen? Dan kunt u uw vordering aanmelden via faillissementen@gmw.nl. Ik verwijs u ook naar het stukje over schuldeisers op deze pagina.

Bent u schuldeiser?

Het kan zijn dat u nog geld tegoed heeft van Discount Energie. Schuldeisers van Discount Energie kunnen hun vorderingen bij de curator indienen. Dat kan per e-mail naar faillissementen@gmw.nl. De curator verzoekt u om in de e-mail duidelijk uw naw-gegevens te noteren, kenbaar te maken dat u een vordering heeft, hoe hoog de vordering is en stukken bij te voegen over de hoogte van de vordering, zoals een eindafrekening. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden.

Bent u werknemer?

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator waarschijnlijk en voor zover nog nodig de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten opzeggen. Op dit moment onderzoekt de curator alle dienstverbanden waarna zij de werknemers zal inlichten. Bent of was u in dienst bij Discount Energie, dan verzoekt de curator om via faillissementen@gmw.nl contact met haar op te nemen. Werknemers kunnen onder het loongarantiestelsel van het UWV vallen. De curator heeft het UWV reeds ingelicht. Het UWV zal wellicht contact met u opnemen.

Was u werknemer bij Sales Power B.V.? Klik dan hier.

Faillissementsverslagen

De curator zal regelmatig verslag doen van het faillissement. Deze verslagen kunt u raadplegen op insolventies.rechtspraak.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het faillissement van Discount Energie B.V. kunt u contact opnemen met de curator via faillissementen@gmw.nl.