Indien u na een scheiding onvoldoende eigen middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, kan uw ex-partner verplicht zijn om partneralimentatie te betalen. Dat geldt bij echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenlevingscontract (als daarin een bepaling over betalen van partneralimentatie staat).

Allereerst moet vastgesteld worden wat u per maand nodig hebt voor uw levensonderhoud (behoefte), waarbij jullie uitgavenpatroon tot de scheiding richtinggevend is. Belangrijk is wat u zelf verdient of zou kunnen verdienen, terwijl soms relevant is of u eigen vermogen hebt.

Als blijkt dat u (aanvullende) partneralimentatie nodig hebt, moet berekend worden of uw ex-partner die alimentatie kan betalen. Voor een alimentatieberekening gelden richtlijnen. Kort gezegd komt het neer op inkomen minus bepaalde kosten. Bij iemand in loondienst gaat het om diens jaarsalaris (inclusief bonus, 13e maand en soms bepaalde vergoedingen van de werkgever), bij een zelfstandige of DGA gaat het om diens salaris en dividend en/of rekening courant opnamen. Ook hier speelt vermogen soms een rol. Iemand die weinig inkomen heeft, maar een groot vermogen heeft, kan soms geacht worden in te moeten teren op het vermogen om partneralimentatie te betalen. Op het inkomen worden bepaalde kosten in mindering gebracht.

Bij echtscheiding duurt de verplichting om partneralimentatie te betalen in beginsel 12 jaar. Bij een huwelijk korter dan vijf jaar, zonder minderjarige kinderen, is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk. Na deze termijnen stopt de verplichting om te betalen. Alimentatie wordt gewoonlijk per maand, en voordat de maand begint, betaald. Jaarlijks wordt de alimentatie per 1 januari automatisch verhoogd met een indexeringsverhoging, die de overheid vaststelt. Het is mogelijk dat om met elkaar afspraken te maken over partneralimentatie, zowel wat betreft de hoogte als de duur.

Alimentatie kan gewijzigd worden via de rechtbank. Partneralimentatie is in Nederland onderhevig aan Inkomstenbelasting bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler.