Zieke werknemers hebben gedurende de eerste 2 jaar van hun arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van salaris. De wet geeft aanspraak op 70%, waarbij het salaris gedurende het eerste ziektejaar niet onder het minimumloon mag uitkomen. Veel arbeidsovereenkomsten en cao’s bepalen dat meer dan deze 70% wordt doorbetaald. Gedurende deze verplichte periode van loondoorbetaling, geldt ook een opzegverbod. Het recht op loon van de werknemer is niet absoluut; de werknemer moet wel meewerken aan re-integratie, bij gebreke waarvan loonsancties kunnen worden opgelegd. Na 2 jaar ziekte eindigt in principe de verplichting tot doorbetaling voor de werkgever, tenzij het UWV oordeelt dat onvoldoende is gedaan aan re-integratie. In dat geval kan de loondoorbetalingsplicht met maximaal 1 jaar worden verlengd. Zodra de verplichting tot loondoorbetaling is vervallen, eindigt ook het opzegverbod.