Er is sprake van onterving indien u op grond van de wet erfgenaam bent, maar bij testament als erfgenaam uitgesloten bent. Soms kunnen onterfden toch nog bepaalde rechten uitoefenen. Kinderen die zijn onterfd, hebben altijd aanspraak op de legitieme portie. Dat is een geldbedrag ter grootte van de helft van wat het erfdeel zou zijn geweest als er niet was onterfd. Een echtgenoot of geregistreerd partner die is onterfd, heeft geen recht op een legitieme portie. Wel heeft deze partner een aantal ‘praktische’ rechten, zoals het recht op tijdelijk voortgezet gebruik van de woning en inboedel of zelfs (voor onbepaalde tijd) het recht van vruchtgebruik van de woning of andere goederen. Indien u onterfd bent, staat u dus niet zomaar met lege handen.