Help! Mijn werkgever is failliet!

Als een werkgever failliet gaat heeft dat grote gevolgen voor de werknemers. Veelal zal de curator de arbeidsovereenkomst opzeggen. Vaak bestaat er een achterstand in de uitbetaling van het salaris en als de curator dat wenst, moet u ondanks de opzegging ook na faillissement nog blijven werken. Het dienstverband eindigt immers niet direct als gevolg van het faillissement; de curator moet de arbeidsovereenkomst namelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. In de Werkloosheidswet staat daarom een regeling opgenomen waarbij de overheid de loonbetalingsverplichting overneemt van werkgevers die in betalingsonmacht verkeren; de Loongarantieregeling. De uitvoering daarvan gebeurt door het UWV.

De Loongarantieregeling

Onder de Loongarantieregeling worden door het UWV alle verplichtingen overgenomen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. De Loongarantieregeling dekt in elk geval:

  • Het loon dat u nog tegoed heeft over (maximaal) 13 weken voor de opzegdatum. Daar valt niet alleen het achterstallige basisloon onder, maar ook de overuren, onkostenvergoeding, dertiende maand, vakantiedagen, waarde privégebruik van een leaseauto etc.;
  • Het loon dat u krijgt over de opzegtermijn van (maximaal) 6 weken na de opzegdatum. Deze termijn kan langer zijn indien u op 1 januari 1999 al minimaal 1 jaar in dienst was bij uw werkgever en toen 45 jaar of ouder was;
  • Uw vakantiegeld, (gespaarde) vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, premie aan het tijdspaarfonds over een periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan het einde dienstverband.

Tot 1 januari 2016 vergoedde het UWV het volledige loon waar de werknemer recht op had. Er was geen beperking aan de hoogte van het loon gesteld. Vanaf 1 januari 2016 is de hoogte van de vergoeding beperkt tot 150% van het maximum dagloon. Het maximum dagloon is op dit moment bepaald op € 202,17 per dag.

De curator

Het kan zijn dat er uiteindelijk nog vorderingen overblijven die niet door het UWV worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de werkgever al langer dan een jaar geen vakantiegeld heeft uitbetaald of wanneer uw loon boven 150% van het maximum dagloon ligt. Deze vorderingen moeten worden gemeld bij de curator. Een dergelijke loonvordering is een preferente (of soms zelfs boedel) vordering en heeft voorrang op de (veelal) concurrente vorderingen van bijvoorbeeld leveranciers. Er bestaat daarom een grotere kans dat er een uitkering op deze vordering zal plaatsvinden.