Bibob is de afkorting van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet geeft overheden een instrument om ondernemers door te lichten en is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan een bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Het dient bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob, onderdeel van de Dienst Justis. Het Bureau voert op verzoek van bestuursorganen integriteitsscreenringen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het Bureau is een belangrijke adviseur van bestuursorganen (zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders) en rechtspersonen met een overheidstaak over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en transacties. De wet geldt inmiddels ook voor de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet Bibob moeten vallen. GMW advocaten staat zowel gemeenten als ondernemers bij. Voor ondernemers is het belangrijk alvorens een bestuursorgaan een negatieve beslissing neemt, glashelder in een zienswijze op te nemen waarom hij of zij het met het voorgenomen besluit oneens is. Juist de voorfase is in het besluitvormingstraject bij Bibob-zaken belangrijk, in het bijzonder om broninformatie toegankelijk te krijgen en een adequaat verweer op te bouwen. De rechtspositie van een bij een negatief Bibob advies betrokken belanghebbende is relatief zwak. De bestuursrechter zal in voorkomende gevallen veelal toetsen of een overheidsorgaan in redelijkheid tot haar besluit kon komen en het is in feite aan de ondernemer om zijn ‘onschuld’ aan te tonen of te verklaren. GMW advocaten is vanaf de totstandkoming van de Wet Bibob actief als adviseur van overheden en ondernemers. Ook geven wij lezingen en cursussen over de Wet Bibob en hebben wij bijgedragen aan publicaties over het onderwerp, bijvoorbeeld in NRC Handelsblad en Cobouw.

Meer informatie

Heeft u vragen over overheidsrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Vastgoed & Overheid.