Het recht van erfpacht en het recht van opstal zijn beide zogeheten beperkte zakelijke rechten. Deze rechten hebben altijd betrekking op of te maken met onroerende zaken. GMW advocaten komt deze rechten in de onroerend goedpraktijk van haar cliënten met regelmaat tegen.  

Het recht van erfpacht

Het recht van erfpacht geeft aan de erfpachter een genotsrecht op een onroerende zaak. In beginsel is dit volgens de wet hetzelfde genot als een eigenaar van een onroerende zaak heeft. In de notariële akte van vestiging worden de genotsrechten van de erfpachter echter veelal beperkt. Hierdoor blijkt de erfpachter zelden over hetzelfde genot als de eigenaar te beschikken. Discussies over de aard en omvang van het genot van de erfpachter en het rechtskarakter van bedingen die in het kader van de erfpacht zijn overeengekomen zijn onverminderd actueel in vastgoedgeschillen. Wanneer er sprake is van in erfpacht uitgegeven onroerende zaken, zowel bestaand als nieuwbouw, kunnen wij u informeren over de rechten en plichten van de erfpachter, de begrenzing van de genotsbeperking en de betekenis en impact van bedingen in de vestigingsakte. Met name heeft GMW advocaten een uitgebreide ervaring in het discussiëren met en procederen tegen gemeenten, onder meer over onredelijke voorstellen tot heruitgifte en afkoop van erfpachtrechten. Zo ook bij opzegging door gemeenten van dergelijke erfpachtovereenkomsten.

Recht van opstal

Een belangrijk beginsel bij eigendom van onroerende zaken is dat de eigenaar van de grond ook de eigenaar is van de met die grond (duurzaam) verbonden gebouwen en werken. Een uitzondering daarop is het recht van opstal, waarbij de rechthebbende op of boven de onroerende zaak van een ander gebouwen/werken in eigendom heeft of verkrijgt. Wanneer de erfpachter een genotsrecht heeft op de gehele onroerende zaak, heeft de opstaller in beginsel alleen een eigendomsrecht op de gebouwen en werken. Er kunnen praktische redenen zijn om een recht van opstal te vestigen, bijvoorbeeld bij gestapelde bouwconstructies waar de ruimtes en verdiepingen op verschillende wijze worden gebruikt. GMW advocaten kan u adviseren over de voors en tegens van het verwerven van een recht van opstal. Ook bij gevallen waar reeds een recht van opstal is gevestigd kunnen wij u, als opstaller of als eigenaar van de onderliggende onroerende zaak, adviseren over uw rechten en plichten.

Meer informatie

Heeft u vragen op het gebied van het recht van erfpacht? Neem dan contact op met de sectie Vastgoed & Overheid.