De statutair directeur heeft een bijzondere positie in het arbeidsrecht. Hij is niet alleen werknemer (en heeft daarmee een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding), maar ook bestuurder (de vennootschapsrechtelijke rechtsverhouding). GMW advocaten te Den Haag adviseert zowel de werkgever, de aandeelhouders als de statutair directeur over deze dubbele rechtsverhouding.

Aanstelling en ontslag

Een werknemer is statutair bestuurder als hij is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Er dient een benoemingsbesluit te zijn en hij moet als bestuurder worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Overeenkomstig de statuten wordt hij geschorst en ontslagen door de AvA. Zo’n ontslagbesluit is in principe onsplitsbaar. Dat betekent dat een besluit van de AvA tot ontslag van een statutair bestuurder tevens leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van die bestuurder. Dat is bijvoorbeeld anders als er een opzegverbod geldt. Met name is dit van belang bij ziekte van de statutair bestuurder vóór de uitnodiging voor de AvA – dan geldt er een opzegverbod.

Geen gelijke ontslagbescherming

De statutair directeur heeft niet dezelfde bescherming tegen ontslag als de gewone werknemer. Hij kan namelijk ontslagen worden door een ontslagbesluit van de AvA zónder preventieve toetsing van een rechter of UWV. De bestuurder moet door de AvA gehoord worden over het voorgenomen ontslag, maar over het algemeen is dit horen niet meer dan een formaliteit. Procedurele zorgvuldigheid is hier wel vereist, om te voorkomen dat het ontslag op vennootschapsrechtelijke gronden geen stand houdt. En dat kan weer arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, zoals een recht van de bestuurder op een billijke vergoeding. En materieel gezien moet er altijd wel een “redelijke grond” voor het ontslag zijn, meestal een verstoorde arbeidsrelatie of verschil van inzicht over het te voeren beleid tussen de aandeelhouder(s) en bestuurder.

Wel gelijke ontslagvergoeding

De bestuurder heeft bij ontslag net als de gewone werknemer recht op een transitievergoeding. Vanwege het afbreukrisico van de functie, wordt vaak in de arbeidsovereenkomst al een (hogere) ontslagvergoeding opgenomen. Een zogeheten “golden parachute”. De formulering daarvan luistert wel nauw om ongewenste samenloop met de transitie- of billijke vergoeding te voorkomen, en te voorkomen dat die ingebakken gouden handdruk bij verwijtbaar handelen moet worden betaald. Wat dit laatste betreft, geldt dat bestuurders aansprakelijk kunnen zijn voor het door hen gevoerde bestuur. Bij ontslag is het dan ook aan te bevelen goed na te denken over het vragen verlenen van decharge voor het gevoerde bestuur.

 Geen bedenktermijn en langere ketenregeling

Ontslag van een statutair bestuurder kan ook worden bereikt door middel van een beëindigingsovereenkomst, dus buiten de AvA om. De statutair bestuurder heeft dan weer minder rechten dan de gewone werknemer: voor hem geldt niet de 14 dagen bedenktermijn na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst. Als de statutair bestuurder een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, moet de werkgever minimaal één maand voor afloop daarvan de “aanzegging” doen over de afloop en eventuele verlenging daarvan. En anders dan een gewone werknemer kan een statutair bestuurder bijvoorbeeld een reeks van twee tijdelijke contracten van elke twee jaar hebben, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Meer informatie

Een statutair bestuurder in dienst nemen of ontslaan, gaat dus anders dan bij een gewone werknemer. Bijzondere aandacht is daarom vereist bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de ontslagdocumenten en de ontslagprocedure. Heeft u vragen over de rechtspositie van de statutair directeur of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.