Een werkgever heeft in beginsel de vrijheid wel of geen pensioenregeling aan de werknemers aan te bieden, hoewel er soms toch sprake is van verplichte deelname aan een pensioenregeling. Vervolgens doemt de vraag op aan wie, aan welke groep werknemers, de werkgever een pensioenregeling aanbiedt. Dat kan leiden tot vragen over gelijke behandeling. De pensioenadvocaten van GMW in Den Haag staan zowel werkgevers als werknemers bij in pensioenkwesties over (on)gelijke behandeling.

Gelijke behandeling

Een werkgever mag bijvoorbeeld een werknemer niet vanwege diens leeftijd uitsluiten van deelname aan de pensioenregeling, tenzij de werknemer jonger is dan 21 jaar. Dit is de zogeheten toetredingsleeftijd. Ook mag een werkgever geen onderscheid maken tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract, of tussen parttimers en fulltimers. Wat dit laatste betreft, bepaalt de Pensioenwet dat sprake moet zijn van een evenredige pensioenopbouw voor deeltijders. Dit kan correct gebeuren door of het salaris te herleiden naar een fulltime salaris en vervolgens de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het parttime salaris, of de in te bouwen AOW te herleiden naar een deeltijd-AOW.

Leeftijdsdiscriminatie

Bij gelijke behandeling en pensioen valt bijvoorbeeld ook te denken aan de al enige jaren lopende discussie over de vraag naar de toelaatbaarheid van een leeftijdsafhankelijke werkgevers- en werknemersbijdrage in de (beschikbare premie) pensioenregeling. De werknemerspremie is niet altijd uitgedrukt als een voor alle deelnemers gelijk en vast percentage van de pensioengrondslag en dat kan leiden tot de vraag of een pensioenregeling in strijd komt met leeftijdsdiscriminatie. Hierover is en wordt onder andere geprocedeerd bij het College voor de Rechten van de Mens. De pensioenadvocaten van GMW staan zowel werkgevers als werknemers bij in pensioenkwesties over (on)gelijke behandeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over pensioenrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Koen Vermeulen.