Elke werknemer heeft recht op vakantie. Dat is juridisch gezien pas het begin van het verhaal over vakantierechten. GMW advocaten te Den Haag kent de wettelijke regeling en praktische uitwerking van de regels over vakantiedagen.

Aantal vakantiedagen

Een werknemer bouwt minimaal zoveel vakantie op per jaar als vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband van vijf dagen per week, bouwt de werknemer dus 4 maal 5 is 20 dagen per jaar op. Het is mogelijk dat een werknemer meer vakantiedagen per jaar heeft, bijvoorbeeld omdat dit in een toepasselijke cao staat of in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Opname vakantiedagen

Een werknemer moet elk jaar in de gelegenheid worden gesteld om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De werknemer legt de door hem gewenste opname van vakantiedagen voor aan de werkgever. In beginsel dient de werkgever hiermee akkoord te gaan, tenzij de verzochte vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Is hier sprake van, dan moet de werkgever dit binnen twee weken na het verzoek van de werknemer schriftelijk toelichten. Na twee weken zonder bericht van de werkgever of bij een goedkeuring van de gewenste vakantie, is de vakantie vastgesteld.

Verjaring vakantiedagen

Het is niet langer mogelijk vakantiedagen door de jaren heen op te sparen zodat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat. Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2012 of later, verjaren na een half jaar. Dit wil zeggen dat de vakantiedagen opgebouwd in 2012 per 1 juli 2013 zijn verjaard. Dit geldt niet als de werknemer echt niet in staat was de dagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen en vakantiedagen vóór 2012 opgebouwd, verjaren na vijf jaar.

Uitbetaling vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden afgekocht. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is dit wel mogelijk, indien de werkgever en werknemer dit schriftelijk overeenkomen. Een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft wel recht op een uitkering in geld, waarbij een vakantiedag net zoveel waard is als het loon over een dag.

Meer informatie

De wettelijke regelingen over vakantie kunnen vragen oproepen, met name wat betreft de verjaring van de aanspraken. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.