Arbeidsongeschiktheid door ziekte

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer brengt voor zowel werknemer als werkgever veel verplichtingen en mogelijke problemen met zich mee. In het Burgerlijk Wetboek (“Poortwachterregels”) is het grootste deel van deze verplichtingen terug te vinden.

Re-integratie

Re-integratie kan zowel plaatsvinden binnen de onderneming van de werkgever zelf, als (uiteindelijk) ook daarbuiten. Het is voor beide partijen van groot belang om zich vanaf de eerste ziektedag strikt te houden aan de geldende regelgeving. Het niet naleven kan de werkgever een loonsanctie door het UWV opleveren, terwijl de werknemer ook loonsancties vanuit zijn werkgever riskeert. In het geval de ziekte van de werknemer aanhoudt, dienen partijen een plan van aanpak op te stellen in het kader van de re-integratie van de werknemer in zijn functie. Indien de werknemer niet in staat is zijn eigen arbeid te verrichten, maar wel andere werkzaamheden kan uitvoeren, dan wordt van beide partijen verlangd dat de werknemer “passende arbeid” wordt aangeboden door de werkgever.

Loondoorbetaling

Indien een werknemer daadwerkelijk door ziekte niet in staat is zijn bedongen arbeid te verrichten, dan rust op de werkgever de verplichting om gedurende de eerste 104 weken van ziekte 70% van het loon van de werknemer door te betalen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ziekte

Tijdens de periode van ziekte geldt een opzegverbod, waardoor de werkgever de werknemer niet via de UWV-procedure kan ontslaan.

Indien de werknemer na 104 weken ziekte nog niet in staat is om zijn oude functie weer te hervatten, dan eindigt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werkgever kan dan aan het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Het komt er op neer dat er veel op partijen afkomt in geval van ziekte van een werknemer. Het is van groot belang tijdig advies in te winnen. Aan het begin van de rit gemaakte fouten kunnen nadien moeilijk worden hersteld.

Advocaten

Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel
Renée Sauer

Artikelen

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

In 2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een…

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Vaak zijn de arbeidstijden van de medewerker in de arbeidsovereenkomst…

Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Binnen één jaar deed de kantonrechter twee keer een uitspraak…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen