Executeur

De executeur wordt benoemd bij testament en zal na het overlijden van de erflater verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Taken van de executeur

De executeur is met uitsluiting van ieder ander bevoegd om het beheer over de nalatenschap te voeren, in beginsel totdat hij zijn werkzaamheden heeft voltooid. Hij mag het beheer naar eigen inzicht voeren, maar heeft daarbij wel een zorgplicht ten opzichte van de erfgenamen. Naast het beheer is deze persoon verantwoordelijk voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap en het uitvoeren van eventuele testamentaire lasten. De bevoegdheden van de executeur kunnen worden uitgebreid op grond van het testament. In het testament kan onder andere een testamentaire last of afwikkeling bewind zijn opgenomen.

Plichten van de executeur

Eén van de plichten is het geven van informatie over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen. Ook dient de hij ‘met bekwame spoed’ een boedelbeschrijving op te maken en de aan hem bekende schuldeisers op te roepen om hun vorderingen in te dienen.

Loon van de executeur

Het loon van de executeur wordt meestal in het testament opgenomen. Indien er niets in het testament is vermeld, geldt het wettelijk loon van 1% van de waarde van het vermogen van erflater op diens sterfdag. Afwijking van het testamentaire of wettelijke loon kan worden verzocht als het testament daarin voorziet of als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Ontslag van de executeur

De taak van de executeur kan voortijdig eindigen door diverse oorzaken, zoals door de dood van deze persoon, doordat de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, hij failliet is verklaard, onder curatele is gesteld of zijn vermogen onder bewind is gesteld. Daarnaast komt het regelmatig voor dat hij geen executeur meer wil zijn of dat de erfgenamen ontevreden zijn over het optreden van de executeur en deze daarom willen laten ontslaan. De kantonrechter beslist over een verzoek tot ontslag van een executeur en benoemt eventueel een nieuwe als het testament in die mogelijkheid voorziet. Een erfrecht advocaat van GMW advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Sieta Autar-Matawlie
Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Loïs Lok

Artikelen

De positie van de onterfde echtgenoot

De positie van de onterfde echtgenoot

Geregeld sta ik in mijn praktijk een onterfde echtgeno(o)t(e) bij.…

Terugkomen op het aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Terugkomen op het aanvaarden of verwerpen van een erfenis

De erfgenaam die bij testament is benoemd, of bij gebrek…

Het vereffenen van de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Het vereffenen van de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Wanneer één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt, moet…

Notaris mag Facebook vrienden zijn met cliënt

Notaris mag Facebook vrienden zijn met cliënt

Eerder schreef ik hier over de invloed van social media op…

Alle artikelen

Uw privacy

GMW advocaten neemt uw recht op privacy serieus. Lees onze privacy verklaring of klik op 'AVG toestemmingen' om uw toestemmingen te beheren.

Privacy verklaring