Partneralimentatie

Rechten en plichten t.o.v. de ex-partner

Veel scheidingen gaan mede over partneralimentatie. Een goede begeleiding is nodig om een goed resultaat te halen. Een echtscheiding betekent niet dat er een einde komt aan de (financiële) zorgplicht van echtgenoten ten opzichte van elkaar. Na echtscheiding kan de minst draagkrachtige partij om partneralimentatie vragen. Dat levert nogal eens problemen op. Problemen die GMW advocaten kan oplossen.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk en niet simpelweg een kwestie van een berekening met de computer maken. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel. GMW advocaten beschikt over deze kennis en ervaring.

De (hoogte van de) alimentatie wordt vastgesteld op grond van de behoefte en de draagkracht. Eerst wordt de behoefte van de alimentatiegerechtigde bepaald op basis van de welstand tijdens het huwelijk. Het is om meerdere redenen raadzaam om een expliciet maandbedrag (netto) vast te stellen als behoefte voor de persoon die alimentatie wil c.q. nodig heeft. Dat kan in overleg of via de rechter. Op dat bedrag wordt in mindering gebracht het – in redelijkheid te verdienen – eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde. De uitkomst is een bepaald bedrag per maand dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Moet dat bedrag ook daadwerkelijk worden betaald? Dat ligt eraan. Er moet namelijk nog bepaald worden of de alimentatieplichtige voldoende financiële draagkracht heeft om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde te kunnen voorzien. Hoe wordt dat bepaald? Dat wordt gedaan op basis van door de rechterlijke macht vastgestelde richtlijnen (“Tremanormen”). De richtlijnen vormen de basis voor het vaststellen en berekenen van de draagkracht. Dat is echt maatwerk. Kennis en ervaring van de rechtspraktijk zijn onontbeerlijk. De in alimentatie gespecialiseerde advocaten van GMW helpen u.

Hoe lang duurt de verplichting om partneralimentatie te betalen?

Deze alimentatie moet gedurende maximaal 12 jaar worden betaald, tenzij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven. Voor deze korte, kinderloze, huwelijken geldt dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de duur van het huwelijk. Bijvoorbeeld vier jaar getrouwd en geen kinderen, dan vier jaar partneralimentatie. In uitzonderlijke situaties kan de termijn van 12 jaar op verzoek van de ontvanger worden verlengd. Een verkorting van de termijn van 12 jaar behoort in sommige gevallen ook tot de mogelijkheden. Dat wordt “limitering” genoemd. De alimentatie eindigt in alle gevallen als de alimentatiegerechtigde samenwoont met een nieuwe partner.

Kan partneralimentatie gewijzigd worden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als de financiële situatie of gezinssituatie van de ex-echtgenoten wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de partneralimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland progressief belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van deze alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland. Voor hen is partneralimentatie niet aftrekbaar. De specialisten van GMW advocaten beschikken over de financiële en fiscale kennis om u in uw specifieke situatie van dienst te zijn.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer
Loïs Lok

Artikelen

Dit is wat u moet weten als u uw voornaam wilt wijzigen

Dit is wat u moet weten als u uw voornaam wilt wijzigen

De Raad voor de Rechtspraak maakte recent bekend dat steeds…

De Stamrecht B.V. bij echtscheiding

De Stamrecht B.V. bij echtscheiding

Heeft u uw ontslagvergoeding ontvangen in de vorm van een…

Moet u de advocaatkosten van uw ex betalen?

Moet u de advocaatkosten van uw ex betalen?

Kunnen bij scheiding de advocaatkosten van uw ex voor uw…

Alle artikelen
?>