Staatssteun en marktregulering

De Europese Unie hecht grote waarde aan een goed functionerende interne markt binnen Europa. Personen, diensten, goederen en kapitaal moeten op deze markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren. Ondernemingen moeten onder gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt zaken kunnen doen. Concurrentievervalsende maatregelen van overheden voor ondernemingen zijn niet toegestaan. Staatssteun is in beginsel verboden omdat deze vaak de concurrentie vervalst of dreigt te vervalsen. Controle op overheidssteun of staatssteun aan ondernemingen is een speerpunt van het Europese mededingingsbeleid. De Europese Commissie controleert en keurt al dan niet staatssteun goed. Voorgenomen staatssteunmaatregelen moeten bij de Commissie worden gemeld, of er moet een kennisgeving van gedaan worden. Onrechtmatige steunverlening is ook actief tegen te gaan, bijvoorbeeld door klachten in te dienen bij de Europese Commissie of een verbod op steunverlening bij de nationale rechter te vragen. Worden staatssteunregels niet nageleefd, dan kan dit leiden tot een onderzoek van de Commissie (DG Competition). Als hieruit blijkt dat er inderdaad wordt afgeweken van de regels dan kan bijvoorbeeld  terugvordering van het steunbedrag aan de orde komen. Het staatssteunverbod kent vele uitzonderingen. De uitzonderingen zijn uitgewerkt in het Europese Verdrag (VWEU), in vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren en Mededelingen. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen en financieren van Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) moet rekening worden gehouden met staatssteunregels. De overheid mag ook zélf producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan gedragsregels uit de Wet markt en overheid houden. Oneerlijke concurrentie door de overheid is niet toegestaan. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op naleving van deze regels. In de adviespraktijk van GMW advocaten zijn marktwerking en staatssteun zwaartepunten. Zowel bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij subsidies maar ook in het geval van economische impulsen of deelnemingen in ondernemingen, brengen wij onze staatssteunexpertise of kennis van marktreguleringsvraagstukken in. Wij hebben ook ervaring met de notificatie van specifieke klachten bij de Europese Commissie, DG Competition. Soms komt het op procederen aan, bijvoorbeeld om onrechtmatige steunverlening tegen te gaan of staatssteun terug te vorderen, bij de nationale rechter. De Europese connectie van het rechtsgebied brengt mee dat procederen in Luxemburg, bij het Gerecht of bij het Hof van Justitie (HvJEU) noodzakelijk is.

Meer informatie

GMW advocaten heeft ervaring met het verlenen van bijstand bij door de Europese Commissie uitgevoerde onderzoeken naar steunmaatregelen en de administratieve en gerechtelijke rechtsgang die daarop kan volgen. Neem voor meer informatie contact op met de sectie Vastgoed & Overheid.

Advocaten

Artikelen

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Iedereen kan zich voorstellen dat spelende kinderen op een schoolplein…

De Graafschap alsnog gedegradeerd

De kort geding rechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft beslist…

De wetgever is geen zelfbedieningswinkel

In het Financieele Dagblad van 15 januari 2016 reageer ik op…

Alle artikelen
?>