Disfunctioneren

De arbeidsrechtsspecialisten van GMW advocaten te Den Haag weten dat goede dossieropbouw voor een ondernemer soms lastig is, en tegelijk noodzakelijk is voor een goed ontslagdossier. Vermeend disfunctioneren van een werknemer brengt in een arbeidsverhouding vaak de nodige spanningen met zich mee. Een oordeel over het functioneren van een werknemer is in beginsel iets dat, uiteraard met inachtneming van de beginselen van redelijkheid, tot de vrijheid van de werkgever dient te worden gerekend. Vanaf het moment dat een werkgever een dergelijk oordeel evenwel heeft gegeven, komen er legio verplichtingen op hem af.

Verplichtingen werkgever

Zo dient een werkgever zijn vermeend disfunctionerende werknemer begeleiding en handvatten te geven teneinde zijn functioneren op een gewenst niveau te kunnen krijgen, mag van de werkgever verwacht worden daartoe zonodig scholing aan te bieden en dient de werkgever de voortgang van dit hele traject nauwkeurig in de gaten te houden en te documenteren. Laat een werkgever dit alles na, dan zal dit in een eventuele ontbindingsprocedure aanzienlijk in zijn nadeel werken.

Verplichtingen werknemer

Nu in een dergelijke situatie dusdanig zware verplichtingen op de werkgever worden gelegd, kan wel eens uit het oog worden verloren dat van de werknemer óók het nodige mag worden verwacht. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de werknemer enkel achterover leunt en zich de pogingen van de werkgever laat welgevallen, laat staan dat hij zich hiertegen verzet. Ook de werknemer zal actief deel moeten nemen aan het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. Ook in het geval een discussie over het functioneren tot een conflictsituatie leidt, hetgeen geregeld het geval is, kan de werknemer niet volstaan met een puur afwachtende of slachtoffer houding.

Dossiervorming en verbetertraject

In geval van een vermeend disfunctionerende werknemer bestaan er in het algemeen zowel voor de werkgever als werknemer verplichtingen om te proberen de situatie ten goede te keren, voordat verdergaande maatregelen zoals ontslag te rechtvaardigen zijn. Het advies van GMW advocaten is in een zo vroeg mogelijk stadium het dossier met een advocaat te bespreken. Dossiervorming en een zorgvuldig verbetertraject zijn cruciaal.

Meer informatie

GMW advocaten kan u adviseren over het te bewandelen traject en begeleidt u daarbij, zodat u beslagen ten ijs komt en de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.

Disfunctioneren, Ontslag, Werkgever, Werknemer