Schadeverzekering Inzittenden
Schadeverzekering Inzittenden

Vergeet de Schadeverzekering Inzittenden niet

“Ik heb geen voorrang verleend en werd met mijn auto aangereden door een vrachtwagen. Het was mijn fout, maar mijn mede-inzittende en ik hebben ernstig letsel opgelopen. Is het nog mogelijk de letselschade die voortvloeit uit dit ongeval vergoed te krijgen?” In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Schadeverzekering Inzittenden

Normaliter is het zo dat de letselschade vergoed dient te worden door de veroorzaker van het ongeval. Wat nog weleens over het hoofd wordt gezien bij het afsluiten van een verzekering, is het feit dat het mogelijk is om een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) af te sluiten naast de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekering. De mate van schuld en de schending van verkeers- en veiligheidsnormen doet er bij de SVI niet toe mits natuurlijk de schade niet opzettelijk is veroorzaakt.

Verschillende polisvoorwaarden

De verzekeringsmaatschappij heeft een betalingsverplichting op grond van de inhoud van de verzekeringspolis. Let wel, niet alle verzekeringsmaatschappijen hanteren dezelfde polisvoorwaarden. Het is dus van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen. De kring van gerechtigden op een uitkering kan nog weleens verschillen. Soms zijn niet alle inzittenden verzekerd. Wat bijvoorbeeld als er vijf inzittenden zijn en er gordels zijn voor vier personen? Een rondje langs de verschillende polissen van verzekeraars leerde dat er geen enkele polis is die hetzelfde risico dekt. Uitkeringen krachtens de Wet affectieschade die 1 januari 2019 in werking trad, kunnen bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden worden uitgesloten. Ook is er in de polissen vaak een maximaal verzekerde som opgenomen die per polis kan verschillen. Let dus altijd goed op de polisvoorwaarden.

Schadebeperkingsplicht

Krachtens het verzekeringsrecht is de verzekerde wel verplicht, binnen weliswaar redelijke grenzen, alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. Dit heet de zogenaamde schadebeperkingsplicht. U dient dus wel bijvoorbeeld mee te werken aan noodzakelijke medische behandelingen in het kader van de revalidatie. Schending van de schadebeperkingsplicht levert eigen schuld op. Het te laat melden van een schade kan ook tot afwijzing van een uitkering leiden nu de SVI-verzekeraar vaak niet meer in staat is om deugdelijk onderzoek te doen naar de omstandigheden van het ongeval.

Van belang voor u als verzekerde is dat op grond van artikel 7:959 lid 1 BW de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade ten laste komen van de SVI-verzekeraar ook al zou daardoor, samen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden. Onder de kosten tot het vaststellen van de schade valt het honorarium van uw advocaat en eventuele door u ingeschakelde medische adviseurs.

Advies? Wij helpen u graag

Voor een goed en degelijk advies in het soms onoverzichtelijke woud van polisvoorwaarden kunt u een beroep doen op de advocaten van GMW. Wij helpen u bij het inventariseren van uw schade, u kunt zich richten op uw herstel.