Wijzigingen in het faillissementsrecht

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan meerdere wetswijzigingen op het gebied van faillissementsrecht.

Faillissementsrecht

Op 8 april 2015 is de Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod officieel gepubliceerd. Deze wet bevat enkele toevoegingen aan de Faillissementswet, op grond waarvan de rechter op vordering van de officier van justitie of de curator personen kan verbieden gedurende een bepaalde periode van maximaal vijf jaar bestuurder te zijn van een rechtspersoon. Deze wet zal ingaan in 2016. De exacte ingangsdatum moet nog worden bepaald door de Minister van Justitie en Veiligheid. Bij de Tweede Kamer zijn in behandeling de wetsvoorstellen Continuïteit Ondernemingen I en II. Deze wetsvoorstellen hebben als doel de herstructurering van problematische schulden bij ondernemingen buiten faillissement te flexibiliseren, door formaliteiten te verminderen en daardoor kosten te besparen. Kort gezegd kunnen ondernemingen buiten faillissement aan schuldeisers een dwangakkoord aanbieden. Het tweede doel is het pre pack faillissement, dat thans in de praktijk door sommige rechtbanken wordt gebruikt, een wettelijke basis geven. Over het pre pack faillissement kunt u in deze weblog meer lezen. Tot slot is er een wetsvoorstel Modernisering Faillissementsprocedure in de maak. Dit wetsvoorstel beoogt de afwikkeling van faillissementen te vereenvoudigen en versnellen. Onder meer door de aanmelding van vordering bij de curator en de correspondentie tussen curatoren en schuldeisers eenvoudiger en moderner te maken. Zo zouden verificatievergaderingen online of via Skype-verbinding gehouden moeten kunnen worden, en niet altijd meer fysiek, wordt een uiterste deadline voor het indienen van vorderingen bij de curator geïntroduceerd, en het instellen van een crediteurencommissie vereenvoudigd. Een commissie van de vereniging van gespecialiseerde faillissementscuratoren INSOLAD heeft afgelopen maart op uitnodiging van het Ministerie haar kritische visie op het wetsvoorstel gegeven. Christiaan Mensink van ons kantoor had zitting in die INSOLAD-commissie. GMW advocaten zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen