De vergadering van een Vereniging van Eigenaren beslist over het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bij het nemen van besluiten is zij aan regels gebonden. Een besluit is nietig als het in strijd is met wettelijke bepalingen, bepalingen uit de splitsingsakte of het splitsingsreglement. Een voorbeeld hiervan is het besluit dat onderhoudskosten voor dakkapellen voor rekening van de individuele eigenaren blijven, terwijl het splitsingsreglement voorschrijft dat dakkapellen behoren tot de gemeenschappelijke gedeelten. Een besluit is vernietigbaar als het niet op de voorgeschreven wijze tot stand is gekomen, het besluit niet redelijk is of in strijd is met het huishoudelijke reglement. Voor het inroepen van de nietigheid geldt de gewone verjaringstermijn en dient men zich te wenden tot de rechtbank. Voor het laten vernietigen van een besluit dient men zich binnen een maand te wenden tot de kantonrechter. Let dus goed op deze korte termijn!