Identificatieplicht

GMW advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)* verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten. Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2015 de Verordening op de advocatuur. Op grond van deze verordening is een advocaat gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor de hele advocatuur.

Bedrijfsbeleid

Om bedrijfsorganisatorische redenen hanteren wij als beleid dat wij alle cliënten identificeren, ongeacht of de dienst die wordt verricht, valt onder de Wwft of niet. De (kopieën van) identiteitsbewijzen worden door ons centraal bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan GMW advocaten is onderworpen, alsmede ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden. Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

bij rechtspersonen:

  • met behulp van een (online) uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon;

bij natuurlijke personen:

  • met behulp van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart).

GMW advocaten verzoekt derhalve haar cliënten deze gegevens bij aanvang van een zaak aan de advocaat, die de behandeling daarvan op zich heeft genomen, te overhandigen.

* Voorheen Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID)