Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GMW advocaten B.V. te Den Haag

1. Toepasselijkheid
1.1 GMW Advocaten B.V. (“GMW advocaten”) is een besloten vennootschap. Zij handelt onder de naam GMW advocaten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen GMW advocaten en een opdrachtgever waarbij GMW advocaten werkzaamheden verricht of zal verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van GMW advocaten, de bestuurders van die aandeelhouders, de bestuurders van de aan GMW advocaten gerelateerde stichting derdengelden en alle personen die voor GMW advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derdeopdrachtnemer, hetzij in enig andere hoedanigheid en/of alle (rechts)personen voor wier handelen GMW advocaten (wettelijk) aansprakelijk is.
1.4 GMW advocaten heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigdealgemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe enlopende overeenkomsten.

2. Opdracht
2.1 GMW advocaten verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij voorafgaande aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend de advocaten van GMW advocaten zijn bevoegd namens haar overeenkomsten van opdracht aan te gaan.
2.2 Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door GMW advocaten, ook als het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde bij GMW advocaten betrokken persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 GMW advocaten voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart GMW advocaten tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
2.4 De opdrachtgever stemt er mee in dat GMW advocaten de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal GMW advocaten zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. GMW advocaten is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

3. Honorarium en verschotten
3.1 De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht een honorarium, vermeerderd met verschotten, 6% kantoorkosten en (indien van toepassing) omzetbelasting aan GMW advocaten verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdracht overeengekomen / geldende uurtarief. GMW advocaten is gerechtigd de uurtarieven jaarlijks, ook tijdens de duur van de opdracht, aan te passen.
3.2 GMW advocaten declareert op maandelijkse basis, tenzij de opdracht aanleiding geeft voor een afwijkende declaratiefrequentie.
3.3 GMW advocaten kan aan de opdrachtgever een voorschot vragen, alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Ook kan GMW advocaten een (aanvullend) voorschot vragen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van GMW advocaten niet tijdig voldoet, of wordt voorzien dat de opdrachtgever declaraties niet tijdig kan of zal voldoen, of de omvang van de te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geven. GMW advocaten zal het voorschot verrekenen met de slotdeclaratie bij het einde van de opdracht. Niettegenstaande het voorschot, dient de opdrachtgever tussentijdse declaraties te betalen. GMW advocaten is echter gerechtigd het voorschot eerder te verrekenen indien de opdrachtgever een of meer declaraties van GMW advocaten niet tijdig heeft voldaan, dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever een of meer declaraties van GMW advocaten niet tijdig zal voldoen. Voor vervolgwerkzaamheden is GMW advocaten gerechtigd wederom een voorschot te vragen, alvorens deze (vervolg)werkzaamheden aan te vangen.
3.4 Verschotten zijn de werkelijke kosten die GMW advocaten namens de opdrachtgever maakt (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels en reiskosten). Voor deze verschotten kan GMW advocaten een voorschot vragen van de opdrachtgever.
3.5 In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

4. Betaling
4.1 Declaraties van GMW advocaten zijn steeds per direct opeisbaar. GMW advocaten gunt echter een betaaltermijn van 14 dagen. Voorschot-facturen dienen per direct te worden voldaan. GMW advocaten is gerechtigd de start van de werkzaamheden op te schorten, totdat de voorschotfactuur is betaald.
4.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en gehouden aan GMW advocaten de invorderingskosten, die ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen, te vergoeden alsmede de geldende wettelijke handelsrente.
4.3 De opdrachtgever stemt er onherroepelijk mee in dat GMW advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen GMW advocaten of de aan haar verbonden stichting derdengelden van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.
4.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van aan GMW advocaten verschuldigde bedragen op te schorten of te verrekenen.
4.5 Indien de opdrachtgever een derde aanwijst die de declaraties zal voldoen, dan blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

5. Wwft en AVG
5.1 Op grond van geldende regelgeving is GMW advocaten  onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten van dergelijke transacties op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever zal alle benodigde gegevens voor dit doel verstrekken.
5.2 GMW advocaten mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van GMW advocaten in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer. De opdrachtgever stemt ermee in dat GMW advocaten bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. GMW advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

6. Archivering
6.1 GMW advocaten bewaart elektronische of papieren dossiers tenminste gedurende de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn zal GMW advocaten deze dossiers, zonder mededeling aan de opdrachtgever, vernietigen.

7. Klachten
7.1 Op de dienstverlening van GMW advocaten is de interne klachtenregeling van toepassing. Deze is gepubliceerd op www.gmw.nl.
7.2 In geval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever, dient deze schriftelijk aan het bestuur van GMW advocaten te worden gericht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die van de zijde van GMW advocaten tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en/of derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door GMW advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat GMW advocaten in verband met die verzekering draagt.
8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
8.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door GMW advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door GMW advocaten aan de opdrachtgever in het betreffende dossier, in het betreffende jaar, in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 50.000,- en jegens derden beperkt tot EUR 25.000,-.
8.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval GMW advocaten niettegenstaande artikel 2.4 aansprakelijk is voor de fouten van door GMW advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door GMW advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
8.5 De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd GMW advocaten aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van aan GMW advocaten verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder aan GMW advocaten verbonden personen worden in deze algemene voorwaarden mede verstaan: voormalige, huidige en toekomstige werknemers, advocaten en (indirect) bestuurders van GMW advocaten en bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde advocaten (partners) hun werkzaamheden verrichten. Dit derdenbeding is onherroepelijk en bedongen ten behoeve van genoemde (rechts)personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.
8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak van de opdrachtgever jegens GMW advocaten, indien niet binnen zes  maanden, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart GMW advocaten tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen GMW advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. GMW advocaten heeft het recht geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
9.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.