Scheiden in het buitenland
Scheiden in het buitenland

Personen- en familierecht volop in beweging

Wetgeving op het gebied van personen- en familierecht blijft in beweging. Mijn collega Marjet Groenleer berichtte daar al over in haar weblogs “Adoptie minderjarige nog steeds via de rechter” en “Wetsvoorstel lesbisch ouderschap”. Wederom is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarin wijzigingen worden voorgesteld met betrekking tot Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsvoorstel, ingediend op 28 januari 2013, (kamerstuk 33.526), strekt, kort gezegd, tot wijziging van de navolgende wetsartikelen:

Van rechtswege vader van kind dat tijdens geregistreerd partnerschap wordt geboren

In dit wetsartikel (art. 1:199 sub a BW) was voorheen opgenomen dat aangenomen wordt dat de vader van het kind dat tijdens een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt geboren, wordt vermoed de vader te zijn. Dit geldt dus alleen voor een kind geboren tijdens een huwelijk. In het voornoemde wetsartikel wordt voorgesteld dit ook te laten gelden voor een man en vrouw die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dit betekent dat de man die vermoed wordt de vader van het kind te zijn dat tijdens een geregistreerd partnerschap wordt geboren, van rechtswege vader wordt. Deze regeling zal alleen gelden voor kinderen geboren na de inwerkingtreding van deze wijziging. Voor kinderen die zijn geboren voor de inwerkingtreding hiervan, blijft de huidige regeling gelden. Dit betekent dat de man die door een geregistreerd partnerschap met de moeder is verbonden waaruit reeds kinderen zijn geboren, niet alsnog van rechtswege ouder wordt van deze kinderen op het moment dat de wijziging in werking treedt.

Geen uiterste wilsbeschikking nodig voor het aanwijzen van voogd

Nu is het zo geregeld dat wanneer men een voogd wenst aan te wijzen, voor het geval dat men zou overlijden, dit alleen via een testament mogelijk is. In het wetsvoorstel (art. 1:292 BW) wordt voorgesteld dat een voogd tevens kan worden aangewezen middels een aantekening in het gezagsregister. In tegenstelling tot het testament, wordt het gezagsregister door de rechtbank bijgehouden en is openbaar toegankelijk. Het is alsdan niet meer noodzakelijk een voogd aan te wijzen bij uiterste wilsbeschikking (testament). Dit bespaart aanzienlijke kosten.

Nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

Door de voorgestelde wijziging van artikel 1:69 BW worden bloedverwanten in de neergaande lijn (veelal de kinderen) van een van de echtgenoten of geregistreerde partners zonder beperking bevoegd om de nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te verzoeken. De bloedverwanten in opgaande lijn (veelal de ouders) hebben reeds de mogelijkheid om zonder enige beperking de nietigverklaring van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in te roepen. Er wordt door aanpassing van de wet beoogd de bloedverwanten in de neergaande lijn en de bloedverwanten in de opgaande lijn op één lijn te stellen. Een voorbeeld voor het inroepen van de nietigverklaring is artikel 1:32 BW (Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen).

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap

In het wetsvoorstel lesbisch ouderschap (kamerstuk 33.032) wordt voorgesteld dat de niet biologische moeder van rechtswege moeder wordt van het kind van haar echtgenote indien dit kind tijdens hun huwelijk is geboren en het kind is verwekt door een onbekende donor. Met het wetsvoorstel (33.526) wordt tevens voorgesteld dat dit ook zal gaan gelden geldt voor twee vrouwen die een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan. De wijzigingen in dit wetsvoorstel en in het wetsvoorstel lesbisch ouderschap samen hebben tot gevolg dat op gelijke wijze als bij het huwelijk afstammingsrechtelijke gevolgen mogelijk zijn voor de moeder en duomoeder die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Beëindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap

Een belangrijk verschil dat blijft bestaan tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk is de beëindiging. Het geregistreerd partnerschap kan met wederzijds goedvinden door tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand worden beëindigd wanneer er geen minderjarige kinderen zijn. Voor de beëindiging van een huwelijk is thans nog ontbinding door de rechter nodig.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze weblog of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen of met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht (telefoonnummer 070-3114064). Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen. Klik voor meer informatie op familierecht.