Pensioenfonds Vleessector
Pensioenfonds Vleessector

Van ingebrekestelling naar verzuim: de regen in de drup?

De meeste zaken worden gedaan op basis van contracten. Een contract is ook snel afgesloten. Een keurig getikt A4-tje of afspraken met de hand op een bierfiltertje geschreven en de afspraken tussen partijen staan vast. Het grote probleem komt pas als een van de partijen vindt dat de ander die afspraken niet goed nakomt. Wanprestatie of ook wel toerekenbare tekortkoming. Hoe werkt dat precies en waar moet u op letten.

Afspraken

Allereerst is het natuurlijk van levensbelang dat de afspraken goed op papier staan. Ook als u een goede (handels)relatie met elkaar heeft is het van belang om alles goed op te schrijven. U moet immers wel kunnen bewijzen dat u het juiste geleverd heeft of dat de bestelling echt pas over een half jaar afgeleverd hoefde te worden. In dat kader kan het ook zeer raadzaam zijn om goede algemene voorwaarden te hanteren. Voordat u echter schade kunt claimen of gehouden bent om schade te betalen, moeten er wel een aantal cruciale stappen worden doorlopen. Zo kan er pas sprake zijn van een schadevergoeding als u in verzuim bent en bent u pas in verzuim als u in gebreke bent gesteld.

Ingebrekestelling en verzuim

U dient de wederpartij eerst een redelijke termijn te geven of u dient zo’n termijn te krijgen om zijn/uw fouten (gebreken) te herstellen. Zo’n termijn moet u schriftelijk stellen. Blijft nakoming binnen deze termijn uit, dan is er sprake van verzuim. Verzuim kan ook intreden zonder ingebrekestelling. Hiervan is onder andere sprake als uit een mededeling van de schuldenaar moet worden afgeleid dat hij niet gaat nakomen welke termijn er ook gesteld wordt of wanneer er voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen (denk aan vervaltermijn van facturen) of wanneer nakoming blijvend onmogelijk is (als een zaak verloren is gegaan). Het is is noodzaak dat u goede informatie inwint eer u “zomaar” claims gaat neerleggen. Wordt u aansprakelijk gesteld dan is goed advies uiterst belangrijk voor uw verweer. Heeft u vragen over deze kwesties, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Mechteld van Veen-Oudenaarden.