8 december 2013

Aanbestedingswet 2012 in de praktijk

Door Gilyan Parker

Uiteindelijk is, later dan verwacht, op 1 april 2013 de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden.

Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Onderdeel van dit besluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012), het model Eigen verklaring en de Gids proportionaliteit.

ARW 2012

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 in april is ook direct het ARW 2012 van toepassing. In het ARW 2012 zijn procedurevoorschriften opgenomen met betrekking tot de wijze waarop aanbestedingen voor werken moeten verlopen. Omdat in het ARW elke aanbestedingsprocedure helemaal is uitgeschreven, is het voor iedereen duidelijk hoe de aanbestedingsprocedure dient te verlopen.

Let op:

Het ARW 2012  is een verplicht richtsnoer bij aanbestedingen van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel. Daarnaast is het ARW 2012 ook geschikt voor aan werken gerelateerde leveringen en diensten. De verplichting om het ARW 2012 te gebruiken geldt echter niet voor deze leveringen en diensten.

Eigen verklaring

In beginsel zijn alle aanbestedende diensten vanaf 1 april 2013 verplicht het vastgestelde model Eigen verklaring te gebruiken. Er is een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. De Eigen verklaring is verplicht bij Europese aanbestedingen. Bij nationale aanbestedingen en bij meervoudig onderhandse procedures is de Eigen verklaring alleen verplicht als uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden gesteld. De Eigen verklaring is als pdf bestand te downloaden link? en tevens invulbaar. Originele stukken of nadere informatie behoeven niet te worden bijgevoegd. Dat komt pas aan de orde als je de winnende inschrijver bent. Vervolgens dien je binnen de gestelde termijn de betreffende bewijsstukken aan te leveren. Mocht er een gebrek in de Eigen verklaring of in de bewijsstukken zitten, dan krijgt u nog 2 werkdagen de mogelijkheid de fout te herstellen. Is de 2 werkdagen termijn verstreken, dan komt u niet meer voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Gids Proportionaliteit

In de Aanbestedingswet is expliciet het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. Als norm geldt dat eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen in redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht. De norm is nader geconcretiseerd in de Gids Proportionaliteit. Het proportionaliteitsbeginsel is ook van toepassing op aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Zowel ondernemers als aanbestedende diensten kunnen met klachten over aanbestedingen terecht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De commissie, bestaande uit twee leden, kan bemiddelen of brengt een niet-bindend advies uit aan de betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden. Bij de werkzaamheden van de Commissie kunnen voorzitter en vicevoorzitter zich laten bijstaan door een of meerdere experts. Voor het melden van een klacht dien je digitaal een klachtenformulier in te vullen.

Europese aanbestedingsrichtlijnen

In  juli 2013 heeft het comité van Permanente Vertegenwoordigers, het voorportaal van de Europese Raad van ministers, overeenstemming bereikt over de uiteindelijke tekst van de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Op 9 december 2013 stemt het Europese Parlement over de richtlijnen. Zodra de stemming heeft plaatsgevonden, informeer ik u natuurlijk inhoudelijk nader.

Uiteindelijk moeten de maatregelen uit de Aanbestedingswet 2012 onder andere leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, betere naleving van de regels en een eenvoudiger afhandeling van klachten.

Gilyan Parker