23 april 2013

Aannemen van personeel na UWV ontslag

Door Gilyan Parker

De meeste werkgevers zullen het wel weten maar het is toch een punt dat ik graag weer eens onder de aandacht breng.

Als u van het UWV toestemming heeft gekregen om de arbeidsovereenkomst met één of meerdere van uw werknemers te beëindigen, dan verbindt het UWV daaraan vaak de voorwaarde “Dat de werkgever binnen 26 weken na de bekendmaking van die toestemming geen werknemer in dienst zal nemen voor het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard, dan nadat hij degene voor wie de toestemming tot opzeggen van de arbeidsovereenkomst wordt verleend in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere werkzaamheden op de bij de werkgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten”.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Kortom, als werkgever mag u niet een nieuwe werknemer aannemen die hetzelfde gaat doen als datgene dat de werknemer deed die door u ontslagen is. Dit wordt de wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd en kunt u vinden in artikel 4:5 van het ontslagbesluit. Het verlenen van toestemming om de arbeidsverhouding op te zeggen, is daarmede voorwaardelijk gegeven.

Beleidsregels UWV

Wat wordt er nu bedoeld met het begrip geen werknemer in dienst nemen? Uit de beleidsregels van het UWV, versie september 2012, blijkt dat de wederindiensttredingsvoorwaarde zowel betrekking heeft op het in dienst nemen van een werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst als op het aangaan van een (ruimere) arbeidsverhouding. Denk aan het uitbesteden van werk aan zelfstandigen.

Uitzendkrachten

Valt nu onder die wederindiensttredingsvoorwaarde ook het inlenen van uitzendkrachten? De kantonrechter Groningen oordeelde onlangs dat de werkgever inderdaad in strijd handelde met de wederindiensttredingsvoorwaarde door uitzendkrachten in te huren voor werkzaamheden waarvoor de werknemer ontslagen was. In de beschikking waarbij het UWV toestemming verleende om de arbeidsverhouding met de werknemer op te zeggen, was de volgende zin opgenomen: “Onder in dienst nemen valt volgens rechtspraak ook het aannemen van parttime werknemers en het inlenen van uitzendkrachten. Niet naleven van deze voorwaarde heeft tot gevolg dat de opzegging geacht wordt zonder toestemming te zijn gedaan”.

Interpretatie

Heeft de kantonrechter Groningen hiermede juist geoordeeld? Artikel 4:5 Ontslagbesluit spreekt niet over uitzendkrachten. Het UWV gaat er echter wel vanuit dat uitzendkrachten onder de werking van de wederindiensttredingsvoorwaarde vallen. Het UWV schrijft in zijn toelichting op de beleidsregels dat deze interpretatie een verduidelijking behelst aan de hand van de rechtspraak. Daaruit zou volgen dat de intentie van de wederindiensttredingsvoorwaarde is dat de betrokken werknemer als eerste de gelegenheid moet krijgen de werkzaamheden weer in te vullen, indien voor die werkzaamheden werknemers worden aangetrokken.

Conclusie

Concluderend moet u er op alert zijn dat de wederindiensttredingsvoorwaarde niet alleen voor het in dienst nemen van werknemers geldt, maar ook voor zelfstandigen en ook voor uitzendkrachten. Vergeet dat niet als u bijvoorbeeld tijdelijk wat extra arbeidskracht nodig heeft.

Meer informatie over arbeidsrecht vindt u hier.

Gilyan Parker