27 november 2007

Aanpassing arbeidsduur

Door Gilyan Parker

Veel werknemers blijven soms zeer tegen hun zin 5 volle dagen per week werken, omdat dat door hun werkgever niet wordt toegestaan.

Zij weten echter niet dat iedere werknemer het recht heeft om korter te werken. Dit staat in de wet. Een werkgever moet goede redenen hebben om dat tegen te houden.

Sinds juli 2000 is de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) van kracht. Deze wet maakt het voor werknemers mogelijk om aanpassing van hun arbeidsduur te verzoeken. Zowel het verminderen als het vermeerderen van de arbeidsduur is mogelijk.

Het verzoek van de werknemer moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 1. de werknemer op de gewenste ingangsdatum ten minste 1 jaar in dienst zijn bij de werkgever; 2. zijn verzoek moet betrekking hebben op het aantal uren in het kader van de eigen functie; 3. het verzoek moet het tijdstip van ingang en de spreiding van de uren bevatten; 4. het verzoek moet ten minste 4 maanden voor de ingangsdatum worden ingediend; 5. de werknemer mag eenmaal in de 2 jaar, nadat een vorig verzoek is ingewilligd of afgewezen, een nieuw verzoek doen. Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, is de werkgever in beginsel genoodzaakt in te stemmen met het verzoek, tenzij de werkgever kan aantonen dat zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten. Bij vermindering van arbeidsuren kan gedacht worden aan ernstige problemen voor de bedrijsvoering bij herbezetting van vrijgekomen uren of dat er onder een bepaald minimum aan uren wordt gekomen zodat het op peil houden van kennis en vaardigheden door de betreffenden werknemer niet meer mogelijk is. Bij vermeerdering van arbeidsuren kunnen ernstige problemen van financiële of organisatorische aard of onvoldoende werk gezien worden als zwaarwegende bedrijfsbelangen.

De werkgever is verplicht overleg te voeren met de werknemer over zijn verzoek om aanpassing van de arbeidsduur. Wijst de werkgever het verzoek af of wil de werkgever de spreiding van de uren wijzigen dan dient hij dit schriftelijk te motiveren. De spreiding van de uren kan de werkgever bepalen indien hij daarbij een zodanig belang heeft dat de wensen van de werknemer met betrekking tot de spreiding van de uren daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken.

Vermindering of vermeerdering van de arbeidsduur is in vele gevallen mogelijk. De spreiding van de uren wordt in het merendeel van de gevallen door de werkgever bepaald.

Gilyan Parker