7 juni 2010

Aansprakelijkheid makelaar

Door Glenn Kerver

Wanneer is er geen sprake meer van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar?

De Rechtbank Amsterdam heeft zich over dit vraagstuk gebogen. Hier navolgend zal ik op deze uitspraak ingaan.

Uitspraak Rechtbank

Op 9 december 2009 heeft de Rechtbank Amsterdam zich uitgelaten of in het onderhavige geval de makelaar zich heeft gedragen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar mag worden verwacht.

De feiten

In deze zaak stelde een makelaar (A) in opdracht van eiseres (verkoopster) de waardebepaling van een woning vast op € 205.000,–. De woning komt eveneens voor dit bedrag te koop te staan. Wegens het vinden van een koopwoning en mede op basis van deze waardeverklaring heeft de bank aan verkoopster een woningfinanciering verstrekt en is verkoopster verhuisd. Na twee maanden komt er een eerste bod binnen van € 105.000,–. Verkoopster beëindigt na zes maanden de verkoopopdracht met makelaar A en zij neemt makelaar B in de arm. Makelaar B stelt een geadviseerde vraagprijs van € 174.500,– vast en een te verwachten opbrengst waarde van € 160.000,– vast. Twee maanden later is het huis verkocht voor een bedrag van € 165.000,–.

De vordering

Verkoopster vordert van makelaar A schadevergoeding voor het feit dat de woning langer dan gebruikelijk te koop heeft gestaan. Makelaar A is volgens verkoopster toerekenbaar tekortgeschoten in de naleving van haar (zorg) verplichting. Een afwijking van meer dan 20% bij het vaststellen van de waardebepaling kan niet “binnen de normale marges” worden beschouwd. Makelaar A had moeten weten dat de afgegeven waardebepaling niet stroocte met de werkelijke marktwaarde van de woning. Makelaar A heeft in haar hoedanigheid van deskundige verkoopster onjuist en onzorgvuldig voorgelicht. Verkoopster had op de deskundigheid en ervaring van makelaar A moeten kunnen vertrouwen.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde als volgt

Verkoopster mocht vertrouwen op de professionaliteit van makelaar A terzake van een naar objectieve maatstaven juiste waardebepaling. Juist met dit doel en in verband met de terzake bij makelaar A verondersteld aanwezige expertise had verkoopster immers aan makelaar A de opdracht verleend. Dit vertrouwen was temeer gerechtvaardigd vanwege de niet-professionele, subjectieve verwachten van verkoopster die geen deskundigheid en ervaring terzake bezat. De Rechtbank is van oordeel dat makelaar A toerekenbaar tekort is geschoten in haar verbintenis jegens verkoopster uit hoofde van de door verkoopster aan makelaar A verstrekte opdracht tot waardebepaling van de woning. Hieruit volgt dat makelaar A gehouden is de schade die verkoopster dientengevolge lijdt te vergoeden. De Rechtbank veroordeelt makelaar A tot het betalen van schadevergoeding en in de proceskosten.

Advies

Voor advies over vastgoed- en huurzaken kunt u contact opnemen met de advocaten van de sectie Vastgoed.

Glenn Kerver

Glenn Kerver

Advocaat

Glenn is advocaat binnen de secties Vastgoed & Huur en Schade & Aansprakelijkheid.