27 november 2007

Activering van VVE’s

Door Gilyan Parker

Een eigenaar van een appartement heeft met meer en andere wettelijke regels te maken dan een eigenaar van een eengezinswoning.

Naast het exclusieve gebruiksrecht van het appartement (het priv?-gedeelte) is de appartementseigenaar mede-eigenaar en derhalve medeverantwoordelijk voor het hele perceel. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het onroerend goed. Als appartementseigenaar wordt u van rechtswege automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt. De VVE wordt in het leven geroepen voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij moet u denken aan het in stand houden en het onderhouden van het gebouw en de eventuele gemeenschappelijke ruimte(s). Voor alle VVE?s gaat dit vanaf 1 may 2008 een verplicht karakter krijgen. Minister Vogelaar legt hier in een persbericht nog eens de nadruk op. In het persbericht van het Ministerie van VROM van 15 november 2007 heeft minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie aangegeven dat zij eigenaren van koopappartementen (de VVE?s) verder wil stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het onderhoud van hun woning. Vanaf 1 may 2008 zal het voor alle VVE?s verplicht worden een reservefonds voor hun perceel op te bouwen. De doelstelling van Minister Vogelaar is het versterken van de leefbaarheid in de wijken. Een kwalitatief goede particuliere woningvoorraad en een goede beheersstructuur bij VVE?s is daarbij van groot belang. Immers, waar achterstallig onderhoud geconcentreerd is in bepaalde buurten of wijken, geeft dat een weinig aantrekkelijke uitstraling, wat weer tot een verdere achteruitgang van de wijk kan leiden. Naast een buurt- en wijkgerichte aanpak, wil Minister Vogelaar vooral de eigenaren van appartementen zelf activeren om hun bezit op orde te krijgen. Zij richt zich daarbij op het functioneren van de VVE?s die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een pand. Als eigenaar van een appartement is het zodoende goed om een keer te rade te gaan hoe de organisatie van de VVE is opgesteld. Is er sprake van een bestuurder en een algemene ledenvergadering? Wie voert welke taken uit? Het is daarbij van belang dat het reglement van splitsing goed onder de loep wordt genomen. In dit reglement van splitsing zijn de rechten en plichten van eigenaars/bewoners en de VVE opgenomen. Daarnaast wordt veelal een modelreglement van toepassing verklaard, dat is opgesteld door de Koninklijke Notari?le Beroepsorganisatie. In de splitsingsakte, die iedere appartementseigenaar heeft ontvangen bij de koop van het appartement, staat vermeld welk modelreglement van toepassing wordt verklaard en wordt aangegeven van welke bepalingen in het modelreglement wordt afgeweken. De verschillende modelreglementen die in de praktijk van toepassing verklaard worden zijn die daterend uit 1973, 1983 of 1992. Het komt ook voor dat het modelreglement integraal in de splitsingsakte is opgenomen. Houdt er als appartementseigenaar rekening mee, dat elke VVE vanaf 1 may 2008 verplicht wordt om een reservefonds op te bouwen. Minister Vogelaar wil nog geen vaste vorm voor het reservefonds verplicht stellen omdat het gros van de VVE?s geen problemen heeft, waardoor het moeilijk is ??n norm voor de verschillende types VVE?s vast te stellen. Zij zal in overleg treden met makelaars en notarissen om de verdere voorlichting aan individuele kopers en eigenaren meer op maat te gaan snijden. Verder wil zij in een enkel geval bewerkstelligen dat de betreffende gemeente de besluitvorming van een VVE kan be?nvloeden en voorstellen kan doen om de VVE actiever te maken. Een wijziging van de regeling voor appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek zal hiervoor noodzakelijk zijn. Het is in ieder geval goed om het reglement van de eigen VVE eens goed onder het licht te houden en alle haken en ogen en een eventuele revisie van de bepalingen aan bod te laten komen. GMW Advocaten is graag bereid u hierin te assisteren en te adviseren.

Gilyan Parker